Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Lähiajalugu II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Ajalugu
Nimetus: Lähiajalugu II
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12IT, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

(puuduvad)

Maht:

2 x 70 min nädalas

Eesmärgid:

Kujundada õppijaid, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, milles nad elavad, ning tunnevad külma sõja ja kommunistlike riikide ajaloo näitel asjaolusid ja sündmusi, mis on maailmas juhtunud. 

Õpitulemused:

Kursusel hinnatakse mõistete ja faktide tundmise kõrval õpilaste teadmisi ja oskusi tähtsamate ajaloosündmuste ja -nähtuste analüüsi nõudvate ülesannete kaudu. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja võrdlemist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel õpitakse tundma 20. sajandi poliitilist ajalugu külma sõja ja kommunistlike riikide näitel. 

Hindamine:

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Toimub kaks kontrolltööd, mille osakaal kursusehindest on 50% ja 50%. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kahjuks. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kasuks. Kui kursusehinne on kahe hinde vahel, siis otsustab viimase kontrolltöö hinne.

 

Kooliastmehinne arvutatakse kahe kursuse keskmise hinde põhjal. Kui hinne on kahe hinde vahel, siis otsustatakse kooliastmehinne lähtuvalt viimase kursuse hindest. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub üldjuhul õpetajale Stuudiumi sõnumiga teada andes neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Kui kontrolltöö on sooritatud negatiivsele hindele, siis tuleb esitada enne vastamist paberkandjal vigade parandus. Üldisesse järelevastamisse registreerimine on võimalik õpetaja loal. Samuti pead negatiivse hinde korral enne registreerimist esitama õpeajale paberkandjal vigade paranduse.

Õppematerjalid:

Kursuse õpik ja muud materjalid. 

Video sellest, kuidas me seenel käisime