Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ühiskonna areng ja demokraatia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Ühiskonnaõpetus
Nimetus: Ühiskonna areng ja demokraatia
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

(puuduvad)

Maht:

2 x 70 min nädalas

Eesmärgid:

Luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku kujunemiseks, toetada dialoogivalmidust maailma erinevalt mõistvate inimeste vahel, samuti õpilase enese teadlikkust maailmavaate küsimustes.

Õpitulemused:

Kursusel hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi ning nende seostamise oskust. Teadmiste all on näiteks peetud silmas nii valitud faktiteadmisi ja mõisteid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu põhivaldkondade (majanduse, poliitika, õiguse) korraldust ning toimimist. Kõiki valdkondi analüüsitakse nii ühiskonna kui terviku kui ka indiviidi positsiooni ja rollide põhjal. Varasemaid teadmisi Eesti riigi ja ühiskonna 11  toimimisest laiendatakse Euroopa ning maailma probleemide käsitlemisega. 

Hindamine:

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Toimub kaks kontrolltööd, mille osakaal kursusehindest on 50% ja 50%. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kahjuks. Kui keskmine tulemus on alla x,5, siis ümardatakse see õpilase kasuks. Kui kursusehinne on kahe hinde vahel, siis otsustab viimase kontrolltöö hinne. 

Kooliastmehinne arvutatakse kahe kursuse keskmise hinde põhjal. Kui hinne on kahe hinde vahel, siis otsustatakse kooliastmehinne lähtuvalt viimase kursuse hindest. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Toimub üldjuhul õpetajale Stuudiumi sõnumiga teada andes neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Kui kontrolltöö on sooritatud negatiivsele hindele, siis tuleb esitada enne vastamist paberkandjal vigade parandus. Üldisesse järelevastamisse registreerimine on võimalik õpetaja loal. Samuti pead negatiivse hinde korral enne registreerimist esitama õpeajale paberkandjal vigade paranduse.

Õppematerjalid:

Kursuse õpik ja muud materjalid. 

Video sellest, kuidas me seenel käisime