Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Immunoloogia ja mikrobioloogia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Immunoloogia ja mikrobioloogia
Nimetus: Immunoloogia ja mikrobioloogia
Õpetaja: Aivar Meldre
Klass: 12LO
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Ainult meditsiinisuuna ja loodussuuna õpilastele. Soovituslik on eelnevalt bioloogia III kursuse läbimine.

Maht:

Õppeaine koosneb 12-14 teoreetilisest loengust ning 1-2 laboripraktikumist.

Laboripraktikumide toimumise aja, koha ja kuupäeva täpsustab õpetaja kursuse toimumise jooksul.

Eesmärgid:

Õppeaine eesmärk on anda õpilastele ülevaade põhilistest immunoloogilistest protsessidest; 

kaasa arvatud sellest, kuidas igapäevaelu immuunsüsteemi ja tervist mõjutab;

kuidas teevad omavahel koostööd erinevad immuunrakud ja nn tavarakud ning immuunrakud - ehk kuidas toimub immuunvastus;

kuidas ja miks kujunevad immunopatoloogilised haigused, sh autoimmuunsus ja allergia, ning kuidas nende haiguste kujunemist ennetada, või sümptomeid leevendada;

arendada õpilastes kriitilist ja analüütilist mõtlemist, sh miks näiteks palavikku ja põletikku, immuunsüsteemi protsesse, ei ole vaja alla suruda; miks paljud immuunsust puudutavad trendid ja müüdid on halbade soovitustega või fundamentaalselt ei tööta;

õppida praktilise töö käigus, kuidas toimub spetsiifilise viirushaiguse tuvastamine tänapäevaste meetoditega; 

õppida praktilise töö käigus, kuidas ja millistele bakteritele mõjuvad teatud antibiootikumid, ning miks kõik antibiootikumid kõigi bakteriaalsete haiguste raviks ei sobi.

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilane teab:

  • Põhilisi immuunsüsteemi rakke, nende erinevusi ning millistes immunoloogilistes protsessides vastavad rakud osalevad.
  • Kuidas töötab ning mis vahet on: omandatud, kaasasündinud, humoraalsel, rakulisel, passiivsel ja aktiivsel immuunsusel ja immuunvastusel.
  • Millised on põhililsed immuunorganid, nii primaarsed kui sekundaarsed; ning nende organite roll immuunsuses.
  • Kuidas töötab lümfisüsteem, kuidas see erineb vereringesüsteemist, kus asuvad ja millised on lümfisõlmed.
  • Kuidas tekivad haigused: nii patogeenide poolt tekitatud haigused kui autoimmuunhaigused; ning kuidas igapäevaelu mõjutab immuunsust ja haigustesse haigestumist.
  • Mis on põletik ja mis on palavik: kuidas need protsessid toimuvad, miks tekivad ja miks on olulised.
  • Põhilisi immunoloogia ja immuunsüsteemiga seotud väärarusaamu; ning nende nn tõeseid variante. 
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus jaguneb kolmeks osaks: 

I Immunoloogia - Immuunsüsteemi põhilised nähtused ja osad: immuunorganid, -molekulid, -haigused. 

II 1. laboripraktikum: Patsiendi koeproovist (SARS-CoV-2) viirusnakkuse tuvastamine RT-PCR meetodiga.

III 2. laboripraktikum: Antibiootikumi -ja faagiteraapia bakteriaalsete haiguste ravis. 

Hindamine:

1. Tööde hinded kujunevad RÕK protsentskaala järgi: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021.

2. Kursuse jooksul toimub kaks kirjalikku kontrolltööd, mille käigus kontrollitakse vastavalt õpilase 1.-4. ning 5.-7. teema teadmisi. 

3. Tunnis hindab õpetaja ka õpilase aktiivsust või „teemaga kursis olevust“, s.o küsimustele vastamine, nende esitamine (õpetajale/klassile) ning tunni arutelus osalemine. Õpetaja märgib selliste õpilaste edukust ja aktiivsust jooksvalt üles aktiivsuspunktide kujul.

Kui õpilane on kogu kursuse jooksul olnud tunnis aktiivne ja silmapaistev, kogudes sealjuures piisavalt* aktiivsuspunkte, tõstab õpetaja õpilase kursusehinnet 5% võrra. Ka võib õpilane, kellel on piisavalt* aktiivsuspunkte kogutud, kontrolltöös ühe ülesande lahendamata jätta; selle valitud ülesande osakaal arvestatakse kontrolltöö maksimumtulemusest maha. Õpetaja teavitab õpilast või õpilasi, kellel on piisavalt aktiivsuspunkte ning kes seda võimalust kasutada saavad.

*See, kui palju aktiivsuspunkte õpilasel kursuse jooksul omandada on vaja, et neid eeliseid kasutada, otsustab jooksvalt õpetaja. Seda seetõttu, et aktiivsuspunktide skaala on suhteline ja sõltub teguritest nagu teiste õpilaste aktiivsus, õpetaja poolt esitatud „aktiivsusküsimuste“ arvukus jm.

4. Hindamisel kasutatakse numbrilist viie palli süsteemi (1-5) ning lisaks märgitakse soorituse protsent (%). 
Kursusehinde arvutamisel võetakse arvesse hinnatavate tööde protsenti, mitte nende tööde viie palli süsteemis hinnet

See tähendab, et viie pallis süsteemis annavad hinded "3" ja "4" keskmiseks "3,5", mis ümardades teeb koondhindeks "4". Aga protsendi järgi see nii ei pruugi olla: nt kui esimese töö (hindega "3") protsent on 52% ning teise töö (hindega "4") protsent on 76%, teeb see koondhindeks 64% ehk "3". 

5. Praktikumis täidavad õpilased õpetaja etteantud praktikumiprotokolli. Praktikumiprotokoll tuleb täita lõplikult, st tuleb vastata igale küsimusele, eriti tulemuste analüüsi osas. Praktikumiprotokoll tuleb (korrektselt vormistatult) esitada õpetajale vahetult peale praktikumi või sellega seonduvate tegevuste (tulemuste analüüsimine) lõppemist.
Praktikumiprotokolli täitmist ei tohi jätta teiste rühmakaaslaste peale. Kui selgub, et õpilane pole praktikumiprotokolli täitmisesse või praktikumis läbi viidavatesse ülesannetesse panustanud, on õpetajal õigus hinnata õpilase praktikumi hindega "1" ehk "nõrk".

6. Hinnatavatel töödel plagiaadi või maha kirjutamisega vahele jäänud õpilasele kannab õpetaja vastava töö eest sisse hinde “1” ehk “nõrk”. Seda hinnet ei ole õpilasel võimalik tavapärases korras järele vastata (vt TTG õppekava § 13 lõige 8).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb kahe kirjaliku kontrolltöö ja praktikumide koondhinde keskmisena. Mõlema kontrolltöö osakaal on 25% kursusehindest (kokku 50%) ning mõlema praktikumi koondhinne moodustab 50%. Nende hinnete keskmine tulemus ei tohi olla alla 50% (ehk hinde "3" lävend). Samuti peab I kontrolltöö olema positiivse kursusehinde saamiseks sooritatud vähemalt hindele "3" (vähemalt 50%). Vastasel juhul ei saa õpilane kursusehinnet üle hinde "3" ehk "rahuldav".


Praktikumides osalemine on kursuse läbimiseks kohustuslik ning mõlemad praktilised tööd peavad olema tehtud posiitivsele hindele.

Kui õpilase osalus kursusel on 85% või enam (st õpilane ei ole puudunud tundidest enam kui kolmel korral), lisab õpetaja õpilase kursuse koondtulemusele 5%.

 

See tähendab, et positiivse kursusehinde saamiseks peab I kontrolltöö olema kindlasti sooritatud positiivsele hindele, praktikumid peavad olema edukalt läbitud ning muud tööd (tunnikontrollid/tunnitööd/rühmatööd) peavad olema tehtud hindele "arvestatud" ehk "A".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Vastavalt kooli hindamisjuhendile ja järele vastamise korrale. Mõjuval põhjusel eraldi kokkuleppel.

Õppematerjalid:

"Immunoloogia" kursuse slaidid, mille õpetaja laeb õpilaste jaoks üles Terasse vm ühiskasutatavasse kausta. Erilist tähelepanu vajavate teemade slaidid on vastavalt tähistatud ("NB! Oluline!").

Slaidiesitlused laeb õpetaja Tera kausta peale vastava teema läbimist loengutundides.

Video sellest, kuidas me seenel käisime