Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Elektromagnetism

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Füüsika
Nimetus: Elektromagnetism
Õpetaja: Tanel Liira
Klass: 11LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

21

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate elektriväljadest, magnetväljadest ja elektromagnetismist. Õpilane oskab seostada elektromagnetismi elektrienergia tekitamisviisidega. Oskab tuua näiteid erinevatest elektromagnetlainetuse liikidest ja teab nende kasutusalasid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja tunneb füüsikaliste suuruste tähiseid ja ühikuid, teab elektromagnetismi põhimõisteid, seadusi ja nende rakendatavust praktikas, oskab lahendada arvutus ja graafilisi ülesandeid, vormistada lahendusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse
seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i seadus.
Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse
seos. Välja visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine,
superpositsiooni printsiip. Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt
laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe. Ampere’i
jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud.
Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge.
Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud.
Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator.
Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli
solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia.
Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Nähtava valguse
värvuse seos valguse lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete
amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja interferents, nende
rakendusnäited. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse
kiirusega. Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte.
Spektraalanalüüs. Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja
rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja
luminestsents.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust. Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid:
1. Enesekontrollitestid
2. Hindelised testid
3. Arvestustöö
4. Kirjalikud ülesanded
5. Praktiline töö

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on sooritanud kõik hinnatavad
õpiülesanded (testi, kirjalikud koduülesanded, praktilised tööd, kontrolltöö, arvestustöö) vähemalt
tulemusele 50%.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

K. Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elekter ja magnetism või K. Tarkpea, E. Voolaid.
Elektromagnetism. (opik.fyysika.ee)

Video sellest, kuidas me seenel käisime