Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Mikro­ ja megamaailma füüsika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Füüsika
Nimetus: Mikro­ ja megamaailma füüsika
Õpetaja: Tanel Liira
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

21

Eesmärgid:

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane:
1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;
2. tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning teadvustab füüsikaga seotud elukutsete vajalikkust jätkusuutliku ühiskonna arengus;
3. väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja tähtsat kultuurikomponenti;
4. mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut piiratust;
5. kogub ning analüüsib infot, eristades usaldusväärset teavet infomürast ja teaduslikke teadmisi ebateaduslikest;
6. oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;
7. mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;
8. kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja tunneb füüsikaliste suuruste tähiseid ja ühikuid, teab mikro ja megamaailma põhimõisteid, seadusi ja nende rakendatavust praktikas, oskab lahendada arvutus­ ja graafilisi ülesandeid, vormistada lahendusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Aine ehituse alused. Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. Märgamine, kapillaarsus ja nende ilmnemine looduses. Faasisiirded ja siirdesoojused.
Mikromaailma füüsika. Välis­ ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia.Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv. Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse.
Megamaailma füüsika. Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Taevakaardid. Astraalmütoloogia ja füüsika. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. Kuu faasid. Varjutused. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Meie kodugalaktika – Linnutee. Universumi struktuur. Suur Pauk. Universumi evolutsioon. Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse.

Hindamine:

Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid: 1. Enesekontrollitestid 2. Hindelised testid 3. Arvestustöö (kontrolltöö) - vajadus tekib siis kui konakttunde toimub vähem kui distantsõppetunde 4. Kirjalikud ülesanded 5. Praktiline töö 6. Iseseisev töö 7. Laboratoorne töö

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on sooritanud kõik hinnatavad õpiülesanded (testid, kirjalikud koduülesanded, praktilised tööd, kontrolltöö, arvestustöö, laboratoorsed tööd) kokkuvõttes vähemalt tulemusele 50% - hinnete aritmeetiline keskmine on "3".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

J. Paaver Mikro­ ja megamaailma füüsika (http://opik.fyysika.ee/)

Video sellest, kuidas me seenel käisime