Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keel,1.periood

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,1.periood
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12KU, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub.

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi. 

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine).  Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada tundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles ning põhjendab oma arvamust, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
Sõnavara teemad: iseloom ja emotsioonid, teadus ja tehnoloogia, ühiskond ja poliitika. 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.

Vocabulary: Phrasal verbs, collocations, prepositions, compound nouns, synonims; 

Grammar: Tense review, expressing habitual behaviour (present, past), passives, causative. 

Speaking: introducing yourself, talking about environment, science and technology.

 

 

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:


Angela Bandis, Diana Shotton: Close-Up, C2. Close-Up Student's Book, Close-Up Workbook, Close-Up Teacher's Book, Close-Up Class Audio. 

Video sellest, kuidas me seenel käisime