Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keel,1.periood,6. rühm

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,1.periood,6. rühm
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12IT, 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub.

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi. 

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine).  Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada tundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:

- Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. 
- mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (filmid, teatrid, kirjandus), emotsioonidega, elumuutustest;
- saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
- selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
- kirjeldab, võrdleb ja vastandab fotosid, toob välja poolt ja vastu argumendid ning põhjendab oma arvamust.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise) kaudu.
Grammar:Phrasal verbs: passive and infinitive forms, Past Tenses, Future in the Past, expressing habitual behaviour in the past and present, Conditionals. 

Speaking: Comparing and contrasting photos;

 

 

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:


Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs, Solutions Advanced Teacher's Book.

Video sellest, kuidas me seenel käisime