Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline eesti keel I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel I
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kujundada kriitilist teabekasutajat, erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loojat, vestluspartnerist ja olukorrast lähtuvat suhtlejat (nii kirjalikud kui ka suulised ülesanded). Kursuse jooksul õpitakse tundma infootsingu võimalusi, kasutama põhiallikaid (sõnaraamatud, veebisõnastikud ja -käsiraamatud), argumenteerima oma seisukohti, koostama erinevaid tarbetekste, referaati ja kokkuvõtet, järgides ja õppides õigekirjareegleid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti vormis;
2. koostab levinumaid tarbetekste;
3. oskab alusteksti(de) põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;
4. tunneb põhilisi infootsingu võimalusi (sh elektroonilisi) ning oskab kasutada neis leiduvat infot oma tekstides, oskab kasutada põhiallikaid (sõnaraamatud, veebisõnastikud ja -käsiraamatud);
5. võtab kuuldut ja loetut kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
6. on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust, on analüüsinud oma teadmisi ja oskusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemadeks on peamiselt 10. klassi kirjanduskursuste ja eesti keele kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad. Kõnelemine: suuline esinemine (lühikõne esitamine) ja suhtlus eri tüüpi olukordades, argumenteerimine, veenmine, tagasiside andmine kaaslastele. Kirjutamine: arvamustekstid (lühikeste arvamustekstide koostamine ühiskonna- ja õpilaselu teemadel, alusteksti põhjal), tarbetekstid (elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kiri ja e-kiri jt), kokkuvõtte kirjutamine, õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine, arutleva kirjandi eeltöö. Lugemine: seotud ja sidumata tekstide (nimestikud, graafikud, tabelid jm) mõistmine. Info otsing erinevatest allikatest. Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, võõrsõnad, sõnamoodustus, sõnavara täiendamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). Kuulamine: teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toiminguis, suhtluspartneri mõistmine dialoogis, erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine.

Hindamine:

Õigekeelsuse teemade peale töö.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdsed, keskmine hinne võrdub kursusehinne, aga selleks, et kursus oleks „5“ või „4“, ei tohi hinnete seas ei tohi olla „1“ või „2“.

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide eesti keele kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis määravaks 12. klassi hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tööd on lühikesed, neid saab järele teha konsultatsioonis, õpilane lepib eelnevalt kokku, õpetaja annab Stuudiumis ka märku, millal on esimene võimalus uuesti vastata.

Õppematerjalid:

H. Puksand, M. Ross „Johannes 1“ (õpik + töövihik), õpetaja koostatud materjal.

Video sellest, kuidas me seenel käisime