Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel III

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel III
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11LO, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud kaks inglise üldkeele kursust (Inglise üldkeel I ja II)

Maht:

18 auditoorset tundi + kodused ülesanded

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2 tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Oskab moodustada kõigi tingimuslause tüüpidega lauseid (0, 1, 2, 3, + 2 segatüüpi) Õpilane on õppinud kirjutama jutukest (narrative writing) ja raportit (report)

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel III on kolmas inglise keele kursus, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine B2 tasemel. Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist (peamiselt pikemad kirjutamisülesanded ning kinnistavad harjutused töövihikust). Erilist tähelepanu pööratakse sellel kursusel tingimuslausete erinevatele tüüpidele, artiklite(a/an/the/zero article) kasutamisele, koostatakse miniuurimus.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kaks kokkuvõtvat testi, mida hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kolmas hinne saadakse tööprotsessi eest. Sinna kuuluvad esitlused, tunnitööd, kodused tööd, kirjatükid jms lühemat sorti ülesanded ja harjutused. Õpetaja märgib need hinded/punktid enda märkmetesse ning perioodi lõpus kujuneb neist “protsessihinne”. Kokkuvõtva protsessihinde järele vastamine ei ole võimalik, kuna see koosneb paljudest (u 10-12) hinnetest. Õpilasel on võimalik oma protsessihindeid õpetajaga kokkuleppel näha.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul tehtud testide ja protsessihinde aritmeetilisest keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Class Audio CD

Video sellest, kuidas me seenel käisime