Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: II kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Majandus- ja ettevõtlusõpe
Nimetus: II kursus
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Tehnoloogiasuuna 11. klass kellel on läbitud 10 klassi majanduse ja ettevõtluse kursus.

Maht:

20 auditoorset tundi + kodused ülesanded

Eesmärgid:

Kursuse eesmärkideks on tutvustada õpilastele investeerimisvõimalusi, CV ja motivatsioonikirja koostamist; ringmajanduse põhitõdesid ja programmi GirlsGoCircular; rääkida töötamisest, lepingutest, töötasust ja maksudest. Suur osa kursusest hõlmab projektijuhtimine - teooria ja praktilised ülesanded.

Õpitulemused:

Majandus- ja ettevõtluskursusel osalenud õpilane:
1) saab aru maksukohustusest 
2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja;

3) oskab koostada kvaliteetse CV ning motivatsioonikirja;
4) mõistab üksikisiku rolli ühiskonnas (nt kaasav eelarve)

5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;
6)mõistab üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;
8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, 

10)Oskab juhtida projekte/planeerida üritust

11) on kursis GirlsGoCircular haridusprogrammi teemadega

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Majandus- ja ettevõtluskursuse raames käsitletakse järgmisi teemasid:

  • finantskirjaoskus ja investeerimine
  • tööhõive ja tööturg, töötasu kujunemine, maksud, tööle kandideerimine
  • ringmajandus
  • rohepööre / rohepesu
  • kaasav eelarve

Tutvutakse ringmajandusele keskendunud haridusprogrammi GirlsGoCircular moodulitega.

Girls Go Circular’i õppeplatvormil on 13 erinevat teemamoodulit:  kliimamuutus, e-jäätmed, robootika, AI, toit, mood, jätkusuutlik liikumiskeskkond, kaasav linn, plastiku ümbermõtestamine, metallid jne

Läbitakse projektijuhtimise kursus Junior Achievement Eesti vastavate moodulite põhjal

Hindamine:

Hindamine toimub punktitabeli põhjal.

Tabel koostatakse erinevate tunni- ning koduste tööde ülesannete põhjal.

Sealjuures on õpilasel kohustus läbida vähemalt kolm GirlsGoCircular teemamoodulit ning laadida alla vähemalt üks sertifikaat.

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphindeks on protsent kursuse jooksul kogutud punktidest

100-90% hinne 5; 89-75% hinne 4; 74-51% hinne 3, 50% ja vähem hinne 2

Juhul kui kaks kursust on erineva lõpphindega, selgub kooliastme hinne kahe kursuse punktitabelite analüüsimisel

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata praktilised kodused tööd tuleb järele teha kahe nädala jooksul.

Mitterahuldava lõpphinde saajal tuleb sooritada suuline ning kirjalik arvestustöö, mis sisaldab ülesandeid kõikidest läbitud teemadest.

Kui õpilane on 5 või rohkem korda tunnist puudunud, siis tuleb tal sooritada kirjalik/suuline arvestustöö kogu kursuse materjali peale (sh mõisted)

Õppematerjalid:

„Majandusõpik gümnaasiumile” JA Tallinn 2018 Printon AS,

„Ettevõtlikkusest ettevõtteni”
SA Teadlik Valik 2012

"Rikkaks saamise õpik" J. Roosaare

Finantsaabits 2016 V. Zirnask

ajaleht Äripäev; ajalehe Postimees ärikülg

Ringmajanduse rahvusvahelise kursuse GirlsGoCircular materjalid

Projektijuhtimise e-moodulid (Junior Achievement Eesti)

erinevate pankade veebilehed

Video sellest, kuidas me seenel käisime