Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: inglise keele 3. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keele 3. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad kaks kohustuslikku kursust.

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada ametlikku kirjakeelt kirja kirjutamiseks (letter of application).
Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilane oskab kasutada erinevaid modaalverbe (can, should, must jne.), ning oskab moodustada relatiivlauseid.
Õpilane teab erinevaid idioome ja B2+/C1 taseme sõnavara ning teab nende sõnade hääldust ja kirjapilti, et neid kasutada nii kõnes kui ka kirjas.
Õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles, kasutades ka tunnis õpitud sõnavara ja grammatikat.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on tervis ja sport. Kõik rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisharjutused ja õpitav sõnavara on seotud tervise ja spordi teemaga.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd, millest kaks on 70. minutilised testid, millest üks koosneb kuulamis- ja lugemisharjutustest (Test 1), ning teine grammatika- ja sõnavaraharjutustest (Test 2). Samuti kirjutab õpilane hindelise tööna ametliku kirja (letter of application).

Testide hindamisskaala on järgnev:
90% -100% hinne 5
75% - 89% hinne 4
50% - 74% hinne 3
20% - 49% hinne 2
0% - 19% hinne 1

Ametliku kirja hindamisjuhend on leitav alloleval lingil:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2015%2FKirjutamisosa%20hindamisskaala%20%28RE%20inglise%20keel%202015%29%2Epdf&viewid=d485cc14%2D3553%2D49f3%2Da6e6%2Dedc0a7da7f9f&parent=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2015

Hindeliste tööde toimumise ajad:

September 2023: Test 1

Oktoober 2023: Test 2

November 2023: ametlik kiri

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Ükski hindeline töö ei tohi olla tegemata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6.tund. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

New Headway Upper-Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Compact Adavnced ja Complete Advanced (õpikud, töövihikud, iTools, CD) ning erinevad internetimaterjalid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime