Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: inglise keele 6. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keele 6. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad viis kohustuslikku kursust.

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilane saab aru aktiiv- ja passiivlausete erinevustest ning oskab kasutada erinevaid ajavorme nii aktiiv- kui ka passiivlausetes.
Õpilane teab erinevaid idioome ja B2+/C1 taseme sõnavara ning teab nende sõnade hääldust ja kirjapilti, et neid kasutada nii kõnes kui ka kirjas.
Õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles, kasutades ka tunnis õpitud sõnavara ja grammatikat.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele.
Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on kultuur ja looming. Kõik rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisharjutused ning õpitav sõnavara on seotud kultuuri ja loomingu teemaga.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd, millest kaks on 70. minutilised testid, millest üks koosneb kuulamis- ja lugemisharjutustest (Test 1), ning teine grammatika- ja sõnavaraharjutustest (Test 2). Samuti teeb õpilane ingliskeelse suulise ettekande.

Hindeliste tööde toimumise ajad:

September 2023: Test 1

Oktoober 2023: Test 2

November 2023: suuline ettekanne

Testide hindamisskaala on järgnev:
90% -100% hinne 5
75% - 89% hinne 4
50% - 74% hinne 3
20% - 49% hinne 2
0% - 19% hinne 1

Suulise ettekande puhul hinnatakse ülesande täitmist, hääldust, soravust, grammatikat ning sõnavarakasutust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla tegemata või hinnatud hindega üks. Kursuse läbimise eelduseks on vähemalt hindele kolm sooritatud suuline ettekanne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6.tund. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

New Headway Upper-Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Compact Adavnced ja Complete Advanced (õpikud, töövihikud, iTools, CD) ning erinevad internetimaterjalid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime