Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 3D modelleerimine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: 3D modelleerimine
Nimetus: 3D modelleerimine
Õpetaja: Ave Kodar
Klass: 10TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (19x70 min), kursus koosneb 100%​ praktilistest töödest.

Eesmärgid:

Tutvustada 3D-modelleerimist, selle eriala õppimise võimalusi Eestis ja anda baasoskused 3D-mudelite loomiseks ning 3D-printimisvalmidusega mudelite loomiseks.

Õpitulemused:

Kursuse​ ​läbinud​ ​õpilane:
1)​ ​on​ ​omandanud​ ​ülevaate​ ​põhilistest​ ​funktsioonidest​ ​3D-vabavaralises tarkvaraprogrammis​ ​Blender;

2)​ ​oskab​ ​kasutada​ ​Blenderi ​programmi​ ​lihtsamate​ ​3D​-mudelite modelleerimiseks;

3)​ ​tunneb​ ​3D​-ruumis ​modelleerimise​, tekstuurimise ja ​valgustamise peamisi võtted​ ​ning​ ​renderdamise jaoks vajalikke​ ​tegevusi;

4) on kursis sellega, millistel alustel võib oma töö käigus kasutada teiste poolt loodud 3D-mudeleid – tunneb peamisi litsentsitüüpe ja oskab kasutada keskkondi, mille kaudu on võimalik vastavaid mudeleid omandada;

5) oskab iseseisvalt modelleerida 3D-printimisvalmidusega mudeleid. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel​ ​käsitletakse​ ​3D​-modelleerimise põhikonstruktsioone​ ​ja​ ​tutvustatakse​ ​antud​ ​ainevaldkonda​ ​kuuluvaid
silmaringi​ ​arendavaid​ ​teemasid.

Hindamine:

Eristav​ ​hindamine.​ ​Kursuse​ ​hinne moodustub​ ​100%​ ​tunnitööde baasil.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb eristava hindena.

Enamasti teeme ühe praktikumi läbi 2 järjestikuse praktikumi jooksul (pr. 1-7 ja 9). Iga praktikumi kaasa tegemise ja (teise) tunni lõpus õpetajale näitamise eest saab iga õpilane vahearvestuse (A). Kogutud vahearvestuste koguse põhjal (max 8) panen välja esimese hinde:

 

8 arvestust – 100% - vahearvestuste põhjal kujuneb hinne „5“

7 arvestust – 87,5% - vahearvestuste  põhjal kujuneb hinne „4“

6 arvestust – 75% - vahearvestuste  põhjal kujuneb hinne „4“

5 arvestust – 62,5% - vahearvestuste  põhjal kujuneb hinne „3“

4 arvestust – 50% - vahearvestuste  põhjal kujuneb hinne „3“

alates 3 arvestust – 37,5% - vahearvestuste  põhjal kujuneb hinne „2“.

NB! Kui vahearvestuste põhjal kujuneb negatiivne hinne „1“ või „2“, siis positiivset kursuse koondhinnet pole võimalik saada!

 

Praktikum 8 (kestab kokku 4x70 min) ehk 3D-prinditava 3D-mudeli loomine annab teise hinde.

NB! Kui 3D-prinditava 3D-mudeli eest kujuneb negatiivne hinne „1“ või „2“, siis positiivset kursuse koondhinnet pole võimalik saada!

 

Nende kahe hinde (vahearvestuste koondhinde ja 3D-prinditava 3D-mudeli hinde) aritmeetilise keskmise põhjal kujuneb kursuse koondhinne (mõlemad hinded on kursuse lõpptulemuse kujunemisel võrdse kaaluga).

 

NB! Kui õpilane esitab õpetajale praktikumi jooksul teha tuleva isikliku töö käigus valminud tööfaili asemel plagiaadi (kaasõpilase tehtud või mõnest muust allikast pärit tööfaili), siis tuleb tal teha selle sama praktikumi eest arvestuse kättesaamiseks iseseisvalt uus töö, mille määrab õpetaja. Lisatöö saamise õigus tekib alles pärast õppejuhile seletuskirja kirjutamist!

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kahe​ ​nädala​ ​jooksul​ ​pärast kursuse​ ​lõppu,​ ​kokkuleppel​ ​õpetajaga.

Õppematerjalid:

TERA kursus.

Video sellest, kuidas me seenel käisime