Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 10KU (kitsas matemaatika)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: 10KU (kitsas matemaatika)
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik kursus

Maht:

Kõik perioodi tunnid on auditoorsed

Eesmärgid:

Õpilane
saab aru matemaatilises keeles esitatud teabest,
kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise,
väärtustab matemaatikat,
arendab oma intuitsiooni,
arutleb loovalt ja loogiliselt,
kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ja IKT vahendeid

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane
1) selgitab mõisted
a) naturaalarvude hulk
b) täisarvude hulk
c) ratsionaalarvude hulk
d) reaalarvude hulk
2) defineerib arvu absoluutväärtuse
3) märgib arvteljele reaalarvude piirkondi
4) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi
5) sooritab tehteid astmete ja võrdsete juurijatega juurtega
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldis
7) lahendab rakendussisuga ülesandeid(protsentülesanded)

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpilane
1)eristab
ratsionaal-, naturaal-, täis- ja reaalarve,
2)sooritab tehteid astmete ja juurtega,
3)teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi,
4)defineerib arvu absoluutväärtuse,
5)märgib arvteljele reaalarvude piirkondi,
6)lahendab rakendussisuga ülesandeid(protsentülesanded)

Hindamine:

Hindamine toimub I perioodil tööde(kontrolltööde)põhjal, mille toimumise ajad on õpilastega kursuse algul kokku lepitud ja kontrolltööde graafikusse kantud .
Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus(kursuse hinne)kujuneb kontrolltööde(tööde) hinnete põhjal, arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis.
Kui õpilasel on soov saada paremat kursusehinnet, siis on tal võimalus arvestuste nädalal teha arvestustöö.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida neljapäeviti järelevastamise tunni ajal (kuues tund), erandkorras ka õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

1) L.Lepmann, T. Lepmann, K.Velsker"" Matemaatika X klassile"
2) A. Veelmaa "Tööraamat I osa"
3) L.Lepmann, T.Lepmann, H-M.Varul"Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel"

Video sellest, kuidas me seenel käisime