Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12KU, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

-

Maht:

kohustuslik

Eesmärgid:

Õpilane teab tuletise mõistet, oskab leida erinevate funktsioonide tuletisi ning kasutada funktsiooni tuletist funktsiooni uurimisel; oskab lahendada ekstreemumülesandeid; leida joone puutuja võrrandit

Õpitulemused:

Õpilane oskab uurida erinevaid funktsioone. Lahendab ekstreemumülesandeid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

erinevate funktsioonide tuletise leidmise oskus, joone puutuja võrrand; funktsiooni uurimine, ekstreemumülesannete lahendamine

Hindamine:

Hindamine toimub tööde/kontrolltööde põhjal. Kõik kursuse jooksul tehtud tööd peavad olema tehtud. Ebaausaid võtteid ei tohi kasutada

Kodused kontrolltööd (viie koduse kontrolltöö lahendamine) annavad ühe kursuse hinde. 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb tehtud tööde põhjal

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal või üldise järalevastamise ajal

Õppematerjalid:

L.Lepmann, T.Lepmann, K Velsker "Matemaatika XII klassile "

Riigieksami materjalid(ülesannete kogu lõpueksamiks valmistumisel; innove koduleht)

Video sellest, kuidas me seenel käisime