Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline eesti keel I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel I
Õpetaja: Katrin Roodla
Klass: 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

-

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Arendada erinevate tekstiliikide tundmist ja parandada keelekasutust, õigekirjaoskust, kirjalikku ja suulist eneseväljendust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:

  1. argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti vormis;
  2. koostab levinumaid tarbetekste;
  3. oskab kirjutada kirjandit;
  4. oskab alusteksti(de) põhjal refereerida ja koostada kokkuvõtet, vältides plagiaati;
  5. tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma tekstides;
  6. oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;
  7. on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Argumenteerimine, veenmine; emotsionaalsus, toon.

Tarbetekstide kirjutamine: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning vormid.
Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide või kirjandi  koostamine ühiskonna- ja õpilaselu teemadel.
Lugemisülesande lahendamine.
Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal.

Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: 1 kirjand, 1 lugemisülesanne, 2 kontrolltööd, õpimapp. Protsessihinded saadakse vajadusel tunni- ja kodutööde eest, need on väiksema kaaluga.  Kirjandit ja lugemisülesannet hinnatakse riigieksami hindamiskriteeriumite järgi. Kursuse jooksul koostatakse õpimapp, mis esitatakse kursuse viimasel tunnil koos selle analüüsiga. Mitterahuldavalt sooritatud või esitamata arvestuslik töö tuleb järele vastata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hinne kujuneb kursuse jooksul saadud arvestuslikest hinnetest. Kui hinded on vähemalt rahuldavad, siis  kujuneb nende põhjal välja kursusehinne, kusjuures suurema kaaluga on kirjandi ja lugemisülesande hinded. Kui üks töö on hinnatud mitterahuldavaks, siis on kursusehinne rahuldav; kui mitterahuldavaid või sooritamata töid on 2 või rohkem,  siis on kursusehinne mitterahuldav. Kui õpilane on puudunud 1/3 või enamast toimunud tundidest, siis ei saa olla kursusehinne kõrgem kui hea.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal, seejuures ei tohi vähemalt rahuldava hinde saamiseks olla nende hulgas rohkem kui üks mitterahuldav ega viimane kursus hinnatud mitterahuldavalt. Suurema kaaluga on 12. kl kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused saab likvideerida vastavalt koolis kehtestatud korrale järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul või arvestuste nädalal (NB! tööd on võimalik järele vastata ühe korra).

Õppematerjalid:

H. Puksand, M. Ross „Johannes 1“; jaotmaterjal õpetaja käest, materjalid TERAs.

Veebitugi: Eesti Keele Instituudi õigekeelsussõnaraamat 2018 http://www.eki.ee/dict/qs/, eesti keele käsiraamat http://www.eki.ee/books/ekk09/, keelenõuanne http://keeleabi.eki.ee/.

Video sellest, kuidas me seenel käisime