Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ennastjuhtiv õppija

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1, 2
Aine: Ennastjuhtiv õppija
Nimetus: Ennastjuhtiv õppija
Õpetaja: Kaija-Liisa Jaadla, Anita Agabuš, Maria Jürimäe
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

10. klass

Maht:

18 tundi I-II perioodi jooksul 10. klassis

Eesmärgid:

Eesmärgid:
● 10. klasside õpilaste õpitehnikate arendamine;
● arengumõtteviisi kujundamine ja hoidmine;
● oma tegevuste põhjus-tagajärg seoste nägemine;
● hariduslike eesmärkide seadmise oskus;
● oma motivatsiooni üle reflekteerimine;
● oskus näha ülekantavaid oskusi aineõppe raames läbitud tegevustes.

Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane:
● Oskab kirjeldada, mis on õppimine, millised on mälu üldised tööpõhimõtted, oskab neid
seostada oma õpitegevusega, teab ja oskab kasutada tõhusaid võtteid info
salvestamiseks ja taasesitamiseks.
● Kirjeldab õppimisega seotud uskumuste võimalikku mõju õpikäitumisele ja -tulemustele,
analüüsib oma õppimisega seotud uskumusi ning kirjeldab võimalusi õppimist toetavate
uskumuste kujundamiseks.
● Kirjeldab, millised ja miks on tõhusad õpiharjumused, -strateegiad ja -võtted ning oskab
neid rakendada.
● Analüüsib oma õpiharjumusi, -oskusi ja -võtteid, seab oma enesearengu sihid, kavandab
vajalikud tegevused oma enesearengu toetamiseks.
● Teab peamisi õpioskusi ja kavandab nende arendamist.
● Kirjeldab, mis on autonoomne motivatsioon, analüüsib oma õpimotivatsiooni ning seda
mõjutavaid tegureid, kavandab samme oma õpimotivatsiooni toetamiseks.
● Selgitab emotsioonide tekkemehhanismi, teab ja oskab kasutada tõhusaid võtteid
emotsioonide reguleerimiseks ja meelerahu suurendamiseks.
● Kirjeldab, millised on tõhusa suhtlemise, avaliku esinemise ja rühmas töötamise
põhimõtted, analüüsib oma oskusi ning sõnastab oma arenguvajaduse.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus
1. Kuidas aju õpib ja mälu töötab? Õppimise olemus. Tähelepanu ja keskendumine, nende
arendamine. Probleemide lahendamine. Mälu toimimise üldpõhimõtted, võtted info
salvestamiseks ja taasesitamiseks. Unustamine ja info moondumine.
2. Õppimisega seotud uskumused, nende võimalik mõju õpikäitumisele ja tulemustele
3. Õpiharjumused, -strateegiad ja -võtted. Õpiharjumuste olemus. Õppimise
ettevalmistamine, tõhusad õpitehnikad. Iseseisev õppimine. Oskused kirjaliku teksti
õppimiseks ja analüüsimiseks. Tõhus lugemine ja konspekteerimine. Kordamis- ja
meeldejätmisoskused.
4. Motivatsioon. Motivatsiooni tüübid. Autonoomne motivatsioon, selle kujunemise ja
kujundamise põhimõtted.
5. Emotsioonid ja nende reguleerimine. Emotsioonid, nende märkamine, äratundmine,
aktsepteerimine, tõhusad võtted emotsioonide reguleerimiseks ja meelerahu
suurendamiseks.
6. Suhtlemisoskused. Tõhusa suhtlemise, avaliku esinemise ja rühmas töötamise
põhimõtted.
7. Oma õpiharjumuste, -oskuste ja -võtete analüüs. Enesearengu sihtide seadmine, oma
arenguks vajalike tegevuste kavandamine ja arengu jälgimine.

Hindamine:

Kursuse lõpphinne on mitteeristav.
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb:
● Tunni- ja koduste tööde esitamine, mis on koondatud õpimappi.
● Tunni- ja koduste tööde juhised ja hindamiskriteeriumi on ära toodud Stuudiumis
kursuse Tera kaustas.
● Õpimapp koosneb Stuudiumis kursuse Tera kaustast ja füüsilises mapist.
● Kursus loetakse arvestatuks, kui 90% vajalikest töödest on õpimapis olemas.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

● Võlgnevuste likvideerimiseks tuleb individuaalselt esitada töö hiljemalt kaks nädalat
peale T märke ilmumist Stuudiumis.
● Mõne õpitegevuse likvideerimiseks on vajalik eelnev konsultatsioon õpetajaga, mille
õpilane lepib ise kokku õpetajaga.
● Kursuse hinnet on võimalik parandada sooritades suulise arvestuse. Arvestuse aeg tuleb
eelnevalt õpetajaga kokku leppida.

Õppematerjalid:

Kursuse materjalid on koondatud Stuudiumis kursuse Tera kausta. Õpilased koostavad õpimapi,
juhised selleks on toodud Stuudiumis Tera kaustas.

Video sellest, kuidas me seenel käisime