Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kehaline kasvatus 5. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 5. kursus
Õpetaja: Geio Heil
Klass: 12IT, 12KU, 12ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;
3. arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;
4. järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga parandada;
6. on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;

Õpitulemused:

1. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese
tervisele ning tegeleb regulaarselt kehaliste harjutustega
2. on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning kehalise
koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele
3. omandab erinevate liikumisviiside ja spordialade tehnika ning
spetsiifilise terminoloogia, suudab hinnata oma oskuste taset ja teab,
kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada
4. hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi,
teeb koostööd ning kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja
juhendab oma kaaslasi
5. analüüsib kaasõpilase ning iseenda kehaliste võimete taset
6. on teadlik kaitseväes rakendavast füüsilise ettevalmistuse hindamise
korrast ja NATO testi sisust
 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kergejõustik – Nato test (3200m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

Võimlemine – võimlemiskava loomine ja ettekandmine

Raskejõustik – Kükk kangil, rinnalt surumine, jõutõmme

Tunni läbiviimine - õpilane viib läbi minitunni endale sobival spordialal

Hindamine:

Hindamisele tulevad:

Nato test - tuleb ületada oma eelmise aasta tulemust või teha ligilähedane tulemus

Võimlemine - võimlemiskava loomine ja ettekandmine rühmades

Tunni läbiviimine - 30 minutiline tund valitud spordialal

Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.


Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist.

Õpilastel, kes on omal spordialal Eesti tipus või kuuluvad rahvuskoondisesse ning treenivad suure mahuga, on võimalus taotleda kehalise kasvatuse tundidest vabastust. Selleks tuleb esitada kehalise kasvatuse õpetajale VÕTA taotlus ning treeneri allkirjastatud kirjutis treeningmahu, eesmärkide, tulemuste jms kohta. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilast hinnatakse hindega "5".

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kursuse jooksul hinnatud elementidest ja harjutustest ning kursusehinne moodustub hinnete keskmisest.
Kohustuslike soorituste hinded on võrdse kaaluga.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Õpilane saab hindeid ka aktiivse osalemise eest kehalise kasvatuse tunnis.

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.
Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.
Puudutud tunde saab järele vastata konsultatsioonitundide ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

EOK

Video sellest, kuidas me seenel käisime