Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Seltskonnatants

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Seltskonnatants
Nimetus: Seltskonnatants
Õpetaja: Veiko Ratas
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad.

Maht:

19 tundi (70 minutit)

Eesmärgid:
  1. õpilane tunneb rõõmu seltskonnatantsust ja huvitub tantsust kui kunstiliigist;
  2. tunnetab, teadvustab ja arendab tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise võimeid;
  3. arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas suhtlemisoskust ning seltskondlikku tegevust;
  4. omandab teadmisi ja praktilist kogemust keha arengu seaduspärasustest ja liikumisviiside mitmekesisusest;
  5. väärtustab tantsu vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse arendajana ja tajub seltskonnatantsu kui elukestva liikumisharrastuse tähendust;
  6. mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt tantsuga seotud tegevuste kaudu.
Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:

1. on teadlik loomulikust ja anatoomiliselt õigest kehahoiakust;

2. omandab esmased teadmised tantsutreeningust:

  • sooritab erinevaid liikumiskombinatsioone;
  • omandab algteadmised tantsuelementidest ja nende koostoimest;
  • kombineerib tantsuelemente loomingulistes ülesannetes.

3. suudab omandada ja taasesitada erinevate tantsutehnikate liikumiskombinatsioone;

4. osaleb meeleldi tantsulistes tegevustes;

5. jälgib tantsu ja räägib tantsust põhjendades oma arvamust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Seltskonnatantsu õpe toimub 2 korda nädalas a' 70 minutilse õppetunnina. Kursuse jooksul õpitakse 8 põhilist seltskonnatantsu, mis jagunved standardtantsudeka ja Ladina-Ameerika tantsudeks. Õpitavad tantsud on: Aeglane valss, Viini valss, Social Foxtrot, Tango, Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba ja Džaiv ehk Rock. Lisaks õpitakse erinevaid tantsumänge. Kõikides tantsudes õpitakse põhifiguure ning moodustatakse nendest lihtsamaid, peatumatult tantsimiseks mõeldud, koreograafiaid ehk sammu kombinatsioonide jadasid.

Iseiseisva tööna peavad õpilased tutvuma Youtube keskkonnas olevate tantsuõppe videotega.

Hindamine:

Hindamine toimub jooksvalt visuaalse vaatluse tulemusena.

Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 50% kursuse tundidest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpptulemus on arvestatud või arvestamata ja see kujuneb eelkõige osalemise põhjal.

Kui õpilane osaleb kursusel üle 90 % tundidest, on kursus arvestatud.

Kui õpilane osaleb kurusel 75-89 % tundidest, tuleb õpilasel oma vabal valikul esitada 3 kursuse jooksul õpitud tantsu.

Kui õpilane osaleb kurusel 51-74% tundidest, tuleb õpilasel oma vabal valikul esitada 6 kursuse jooksul õpitud tantsu.

Alla 50% osalemise korral jääb kursus arvestamata.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:

Internetis Youtube kanalil Tantsukool Tango lehel leitavad õppevideod.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeFaRudbiyLKXBL5hasxTyGTX-4x_m3nw 

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime