Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass:

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Loovkirjutamine
Nimetus:
Õpetaja: Helle-Mari Märtson
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on suurendada õpilase julgust end loovalt ja isikupäraselt väljendada nii lühemate kui pikemate tekstikatsetuste abil, leida enda isiklik kirjutamisstiil ja harjutada kirjutamist erinevate etteantud ülesannete põhjal.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus on õpilane julgem oma mõtteid väljendama nii, nagu see ainult temale omane on. Õpilane saab nippe ja nõuandeid, kuidas erinevaid elus ettetulevaid kirjutusülesandeid lahendada vastavalt eesmärgile. Õpilane omab tööriistakasti, mille abil nt kirjandeid isikupärasemaks muuta, õpilane on üle saanud valge paberi hirmust. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

 Aine raames tegeleme erinevate väljunditega, kus loovkirjutamisest kasu võib saada, kaasa arvatud arvutimaailm blogide ja sotsiaalvõrgustikega. Kõige suurem ja ehk ka käegakatsutavam tulemus võiks selles aines olla nö valge paberi hirmust ülesaamine. Teeme läbi loovust arendavaid harjutusi ja proovime kirjutada kõikvõimalikel teemadel lühemaid ja pikemaid tekste, et tulevikus suudaksid end igas olukorras selgelt, tabavalt ja isikupäraselt väljendada. Proovime kirjutusprotsessi kaasata ka muid meeli, näiteks kuulmis– ja nägemismeele muusika ja kunsti näol, kompame veidi ka teooriat ja loeme tunnis näiteid nendelt, kes kirjutuskunsti juba ideaalselt omandanud.

Hindamine:

Kursust hinnatakse eelkõige kohalkäimise ja osavõtlikkuse alusel. 

Igas tunnis kirjutame erinevaid tekste etteantud ülesannete põhjal. Hindamise aluseks on tunnist aktiivne osavõtt. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust hinnatakse eelkõige kohalkäimise ja osavõtlikkuse alusel. 

Kursus hinnatakse arvestatuks (A), kui õpilane pole puudunud rohkem kui kom tundi ja on aktiivselt osa võtnud tunnist. Kui õpilane on puudunud rohkem (kuni 9 tundi), siis iga puudutud tunni kohta peab ta esitama kursuse lõpuks puudutud tundide mahus tunnitööd, et saada kursus arvestatud (A).

Kui õpilane puudub 10 ja enam tundi, on kursus mittearvestatud (MA).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui õpilane on puudunud rohkem (kuni 9 tundi), siis iga puudutud tunni kohta peab ta esitama kursuse lõpuks puudutud tundide mahus tunnitööd, et saada kursus arvestatud (A).

Õppematerjalid:

Õpetaja jagatavad materjalid, TERA kaust Stuudiumis, tunnikirjeldustes olevad lingid

Video sellest, kuidas me seenel käisime