Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel VI

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel VI
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 12IT, 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilastel on läbitud viis inglise üldkeele kursust (I-V)

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Oskab pilte ja tegevusi võrrelda, kirjutada isiklikku kirja, esitada kirjalikult isiklikku arvamust, debateerida, kirjutada elulookirjeldust, kasutada keerulisemaid sidesõnu (nt thus, furthermore, meanwhile, nevertheless jms)

Õpilane teab, milline on riigieksami protseduur ning millised on ülesannete tüübid.

Lugemistekstide teemad – soorollid, võrdsed võimalused; pianist Helene Grimaud; platseeboefekt; teadus; elumuutvad elamused.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab eelpool nimetatud osaoskusi - suuremal määral lugemist ja kõnelemist ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut. Inglise üldkeel VI on viimane kuuest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine B2 tasemele.

 

Hindamine:

 

Õpilased sooritavad kursuse jooksul veebipõhiseid teste, mille eest saavad punkte.

Punktisumma on enne igat testi vm tegevust õpilasele teada.

Kõiki tegevusi hinnatakse punktidega, milledest tekib kursuse lõpuks kokkuvõttev punktisumma olenevalt sellest, mitu tegevust toimus. Punktid arvestatakse viiepallisüsteemi järgnevalt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kuna antud kursus on viimane inglise üldkeele kursus, siis ei tohi see olla mitterahuldav. Kooliastme hinne kujuneb kõikide kursuste keskmise hinde tulemusena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper-Intermediate " Class Audio CD

veebimaterjal inglise keele riigieksami kohta

Video sellest, kuidas me seenel käisime