Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: CAE (Cambridge English Advanced) ettevalmistuskursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keele lisakursus (C1)
Nimetus: CAE (Cambridge English Advanced) ettevalmistuskursus
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilasel on läbitud Cambridge English Placement Test (CEPT) tulemusele C1 or above ning eesmärk sooritada edukalt rahvusvaheline inglise keele eksam (CAE)

Maht:

18 auditoorset tundi + kirjalikud eksamiülesanded (esseed, raportid, kirjad jm)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) C1 tasemel. Harjutada aktiivset lugemist, tutvustada antud eksami formaadis ettenähtud kuulamis- ja kirjutamisülesandeid. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Viia õpilased kurssi CAE formaadiga ning harjutada läbi suulise eksami teemad ning protseduur.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Saab hakkama inglisekeelses õppes osalemisega.

Õpilane on õppinud kirjutama esseed (essay), kirja (letter), raportit (report), arvustust (review) ning ettepanekut (proposal) ja on tuttav eksami suulise osa protseduuriga – vestlus eksamineerijaga, piltide kirjeldamine, diskussioon kaaseksamineeritavaga.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine C1 tasemel) ning eeldab koduste ülesannete tegemist (peamiselt pikemad kirjutamisülesanded).  Läbi mängitakse suulise eksami toimumine.

Hindamine:

Hindamine toimub mitteeristavalt.

Kui õpilane on kursuselt puudunud kuus või rohkem korda ja/või jätnud esitamata mõne kirjutamisülesande ja/või ei ole osalenud suulise eksami läbimängimisel, siis on tema hinne MA (mittearvestatud)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Vt eelmist punkti

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel vastutava õpetajaga on võimalus esitada kirjatöid ka tähtaegadest hiljem, kuid mitte peale eksami toimumist.

Õppematerjalid:

Brook-Hart, G; Haines, S “Complete Advanced” Student’s Book

Brook-Hart, G; Haines, S “Complete Advanced” Teacher’s Book

Brook-Hart, G; Haines, S “Complete Advanced” Workbook

Side, R; Wellman, G “Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency”

Eksami ametlik veebileht ja teised vastavasisulised internetimaterjalid

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/

Video sellest, kuidas me seenel käisime