Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Meedia ja mõjutamine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Eesti keel
Nimetus: Meedia ja mõjutamine
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kursuse kaudu taotletakse, et õpilane teab meediaeetika põhimõtteid, tunneb ära põhilised mõjutamisvõtted, analüüsib kriitiliselt erinevaid ajakirjandustekste, eristab fakti arvamusest, usaldusväärset infot küsitavast, õpib tundma erinevaid meediakanaleid ja -žanre.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

  1. valdab ettekujutust lihtsamast kommunikatsioonimudelist ja meedia rollist infoühiskonnas;
  2. tunneb meediakanaleid ja -žanre, nende tunnuseid ning meediateksti vastuvõtu eripära;
  3. analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis;
  4. oskab sõnastada teksti sõnumit, leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele ning tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis;
  5. eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
  6. tunneb meediatekstis ära argumendid ning põhilised verbaalsed ja visuaalsed mõjutamisvõtted;
  7. analüüsib kriitiliselt reklaami ning mõistab reklaami varjatud sõnumit;
  8. oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid keelevahendeid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kommunikatsioon: saatja, sõnum, suhtluskanal, vastuvõtja. Infoühiskond, demokraatliku infoühiskonna iseloomulikud jooned. Lühiülevaade meedia ajaloost. Meediakanalid. Muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia. Tekstiliigid. Tekst ja kontekst. Meediateksti vastuvõtu eripära. Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). Kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusajakirjanduse erinevused. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Demagoogia- ja manipulatsioonivõtted; keeleline manipulatsioon. Meediaeetika ja meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, infoallikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Meedia retoorika ning argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis. Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaam ja seadused. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; keeleline loovus ja õigekeelsus.

Hindamine:

Arvestuslikud (võrdse kaaluga) hinded: lugemisülesanne ja kirjand (hindamine: riigieksami juhend), kontrolltöö. Keskmine hinne on kursusehinne, kuid hinded 5,3,3=3 (hinnete järjekord ei ole oluline). Õpilase hinne võib olla 4, kui ta on väiksemaid ülesandeid sooritanud väga hästi, esitanud need õigel ajal ja koolis olles (ehk pole palju puudunud). Lisaks suurematele on kohustuslikke tunni- või/ja kodutöid, mis peavad olema esitatud (arvestatud/mittearvestatud ülesanded). Kui nende n-ö jooksvate hinnete (õpetaja märgib Stuudiumis ülesande juurde, kui ülesanne on kohustuslik) seas on rohkem kui üks mittearvestatud töö, siis kursusehinne on max 3. Põhjuseta hiljem esitatud kirjandi hinnet langetatakse.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Positiivse kokkuvõtva hinde saamiseks võtab õpilane osa õppetööst, tal on esitatud kirjand (kirjandi hinne peab olema vähemalt „rahuldav“, et kursus oleks arvestatud) ja kursuse keskmine hinne on vähemalt „rahuldav“.

Kooliastme hinne: aluseks on gümnaasiumi eesti keele kursuste keskmine hinne, see, mis hinnet on kõige rohkem; kui hinne on kahevahel, siis kaalukamad on 12. klassi eesti keele kursuse hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Lugemisülesanne ja kontrolltöö - neljapäeviti järelevastamise ajal. Kirjand, kodutööd – tähtajad ja juhendid on Stuudiumis (õpetaja annab eelnevalt teada, kui hilinenud töö eest võetakse hinne alla). Kui õpilane puudus kirjandi kirjutamise tundidest, tuleb ta konsultatsiooni kirjandit kirjutama.

Õppematerjalid:

E. Tisler, L. Tankler õpik „Meedia ja mõjutamine“, K. Kask „Meedia mõju“, R. Bobõlski, M. Ross „Johannes 2” õpik ja töövihik, töölehed ja materjalid õpetaja käest.

Video sellest, kuidas me seenel käisime