Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Tuletise rakendused,X kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Tuletise rakendused,X kursus
Õpetaja: Svetlana Goidina
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Õpilane:
koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;
oskab kasutada teema käsitlemiseks vajalikku tarkvara;
suudab kasutada matemaatilist keelt, arendatakse analüüsimise,
ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi;
väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on
tolerantne kaaslaste suhtes;
väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib
tavakeeles infot ning vastupidi.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:
1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi;
2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise
märgiga, funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise
eeskirja;
3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid;
funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti;
4) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal
graafiku;
5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;

6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni ekstreemum; ekstreemumi olemasolu
tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt.
Funktsiooni uurimine tuletise abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. Funktsiooni tuletise kasutamise
rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded.


Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 - 90%-100%, 4 - 75%-89%, 3 - 50%-74%, 2 - 20%-49%, 1 - 0%-19% (sh tegemata töö).

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub 10. kursuse kahe kontrolltööde põhjal.
Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud. Viimane kontrolltöö on suurema kaaluga. Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.
Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

1) Lepmann, L jt., Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;
2) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;
3) http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid

Video sellest, kuidas me seenel käisime