Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Ajastud,voolud ja žanrid kirjanduses I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 1
Aine: Kirjandus
Nimetus: Ajastud,voolud ja žanrid kirjanduses I
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

saada ülevaade maailma kirjanduse ajaloost antiigist 19. sajandini, tutvuda eesti kirjandusloo algusega. Kursuse vältel tegelevad õpilased kirjandustekstide tõlgendamisega.

Õpitulemused:

õpilane:
1) loeb läbi vähemalt kolm tervikteost, analüüsib ja tõlgendab loetud teoseid nii ühisaruteludes kui ka individuaalses tekstiloomes, jagab oma lugemiskogemusi;
2) selgitab kirjandusperioodide ajalist järgnevust antiikkirjandusest romantismini ning nende seost ajaloo- ja kultuurikontekstiga;
3) leiab kirjandusteosest ajastule või voolule iseloomuliku mõtteviisi ja väärtushinnangute kajastusi;
4) eristab tekstinäidete põhjal eri žanre ja kujutamisviise, võrdleb loetud teoste sisu, väljenduslaadi ja ülesehitust;
5) kommenteerib loetud tekstikatkendeid ja tervikteoseid nii suuliselt kui ka kirjalikult, arutleb erinevate seisukohtade, peamiste teemade ja probleemide üle;
6) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite mitmekesisust ja tähendust;
7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele tuginedes oma sõnavara

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

kirjandusperioodide ja -voolude kujunemine ning muutumine antiigist kuni romantismini, loetud kirjandusteoste seosed ajastu ja kultuuriga ning vormi- ja sisutunnused. Dramaatika: antiiktragöödia (Sophokles), keskaegne teater, renensansiaegne draama (Shakespeare), klassitsislik draama (Molière'i komöödiad), draama 19. sajandil. Lüürika ja lüroeepika: luulevormid ja -žanrid eri ajastutel. Eepika: eepos, novelli teke ja tunnused. Romaani kujunemine ja tunnused. Eesti kirjanduse sünd, romantism Eestis.

Hindamine:

3 suuremat arvestuslikku kirjalikku tööd + arvestatud/mittearvestatud ülesanded

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

õpilane loeb erilaadi kirjandusteoseid ja teeb nende põhjal töid. Selleks, et kursus oleks arvestatud, peab olema tehtud positiivsele tulemusele kõik 3 arvestuslikku kirjandustööd (nende keskmine hinne võrdub kursusehinne). Arvestatud/mittearvestatud ülesanded - kui hinnete seas on rohkem kui üks "mittearvestatud" (ülesannetel on tähtajad), on kursusehinne max 4. Kui 3 ja rohkem ülesannet on "mittearvestatud", on kursusehinne max 3.

Kui kursusehinne on kahevahel, läheb sisse positiivsem hinne, kui õpilasel pole rohkem kui üks "mittearvestatud" ja pole puudunud rohkem kui 4 tundi. Kui kontakttundidest on puudutud 6 ja rohkem tunde, siis kursusehinne on max 4. 

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide kirjanduse kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis saavad määravaks 12. klassi kirjanduse kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

arvestuslikud tööd järelevastamise ajal, eelnevalt suhelda õpetajaga

Õppematerjalid:

A. Nahkur „Kirjandus antiigist renessansini“, A. Nahkur „Kirjandus barokist romantismini“, A. Nahkur "Realismist postmodernismini", töölehed ja muu materjal õpetaja käest + kirjandusteosed.

Video sellest, kuidas me seenel käisime