Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline füüsika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Praktiline füüsika
Nimetus: Praktiline füüsika
Õpetaja: Agnes Vask, Eveli Raudla
Klass: 12TE
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Tehnoloogiasuuna 12. klass

Maht:

1 kursus, 20 (70 min) tundi, millest 12 tundi auditoorset (praktilist) tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd

Eesmärgid:

Praktilise füüsika kursusega taotletakse, et õpilane:

 1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;
 2. tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu;
 3. väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja tähtsat kultuurikomponenti;
 4. mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut piiratust;
 5. kogub ning analüüsib infot, eristades usaldusväärset teavet infomürast ja teaduslikke teadmisi ebateaduslikest;
 6. oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;
 7. viib juhendit järgides läbi praktilisi töid;
 8. analüüsib ja esitab korrektselt ning selgelt mõõtmiste käigus kogutud andmeid;
 9. mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;
 10. kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes.
Õpitulemused:

Õpilane:

 1. kirjeldab ja seletab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi;
 2. sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab eksperimente, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta;
 3. lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud tulemuste tõepärasust;
 4. kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab tavaelus kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
 5. oskab korrektselt läbi viia praktilis töid ja mõõtmisi, andmeid koguda ja analüüsida ning neid selgelt ja arusaadavalt esitada;
 6. oskab oma aega planeerida ja teeb tulemuslikult iseseisvat tööd, rakendades selleks füüsika-alaseid õppematerjale ja vajadusel ka muid infoallikaid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul tuleb õpilastel sooritada viis praktilist tööd:

 1. Raskesti mõõdetava objekti joonmõõtmete määramine;
 2. Difraktsioon;
 3. Takistuse temperatuuriteguri määramine;
 4. Geomeetriline optika;
 5. Soojusülekanne.
 6. Kuuenda tööna toimub õppekäik Tartu Ülikooli füüsikainstituuti (Physicum), millest tuleb igal õpilasel koostada kirjalik kokkuvõte.

Töid sooritatakse kahes grupis, st ühel nädalal teeb üks grupp auditoorset tööd (sooritab praktilisi töid) ja teine grupp samal ajal iseseisvat tööd (valmistub järgmise nädala praktikumiks ja koostab eelmise nädala praktikumi protkolli). Igaks praktikumiks tuleb eelnevalt iseseisvalt valmistuda, tutvudes tööjuhendiga (Stuudiumi TERAs) ning lugedes teemakohast õppematerjali ja vajadusel ka lisainfot internetist. 

Enne töö sooritamist tuleb vastavat tööd juhendava õpetajaga vestelda, selgitades, mida täpsemalt töös tegema hakatakse ja vastates töö sisu ja teoreetilist tausta puudutavatele küsimustele. Tööd saab sooritada vaid siis, kui õpetaja on kindel, et õpilane mõistab töö füüsikalist sisu ja on aru saanud, mida tegema hakkab.

Igast praktilisest tööst koostatakse protokoll, mis tuleb esitada tööd juhendavale õpetajale hiljemalt järgmise praktilise töö sooritamise päeval. Juhul kui protokollis on puudujääke, võib õpetaja paluda protokolli täiendada/parandada või küsib täpsustavaid lisaküsimusi.

Kõik tööd sooritatakse ja protokollid esitatakse paaristööna.

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav ehk arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Iga praktilise töö kohta tuleb esitada protokoll (hiljemalt järgmise praktilise töö sooritamise päeval) ning igat protokolli hinnatakse eraldi (A/MA). Kui õpetaja leiab, et töös on puudujääke, võib ta paluda tööd täiendada/parandada. Kui protokollis on väga suured puudujäägid või on see esitatud poolikuna (korrektselt tehtud alla 50% tööst), tuleb praktiline töö uuesti sooritada ja uus protokoll esitada.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine on mitteeristav ehk arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Kursus hinnatakse hindega A, kui kõikide tööde (5) protokollid ja õppekäigu kokkuvõte on sooritatud hindele A.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui õpilane puudub praktilise töö sooritamise päeval mõjuva põhjusega (tervislikud põhjused), on võimalus tööd järele vastata järgmise nädala (teise grupi) tunni ajal. Sellest tuleb õpetajaid eelnevalt teavitada.

Viimane võimalus võlgnevusi (tegemata praktilisi töid) likvideerida on arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Stuudiumi TERAs olevad praktiliste tööde juhendid ja seal ära toodud õppematerjalid (iga töö jaoks erinevad).

www.opik.fyysika.ee veebikeskkonna õpikud "Elektromagnetism", "Energia" ja "Sissejuhatus füüsikasse".

Video sellest, kuidas me seenel käisime