Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Elektromagnetism

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Füüsika
Nimetus: Elektromagnetism
Õpetaja: Agnes Vask
Klass: 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

20 auditoorset tundi (üks tund 70 minutit).

Eesmärgid:

Õpilane saab ülevaate elektriväljadest, magnetväljadest ja elektromagnetismist. Õpilane oskab seostada elektromagnetismi elektrienergia tekitamisviisidega. Oskab tuua näiteid erinevatest elektromagnetlainetuse liikidest ja teab nende kasutusalasid.

Õpitulemused:

Teab sisu lühikirjelduses toodud mõistete tähendusi ja oskab vastava teeema gümnaasiumitasemel valemeid kasutada.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse
seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i seadus. Punktlaeng.
Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse
seos. Välja visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine,
superpositsiooni printsiip. Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt
laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe. Ampere’i
jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud.
Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge.
Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud.
Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator.
Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli
solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia.
Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Nähtava valguse
värvuse seos valguse lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete
amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja interferents, nende
rakendusnäited. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse
kiirusega. Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte.
Spektraalanalüüs. Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja
rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. Footoni
energia. Atomistlik printsiip. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja
luminestsents.

Hindamine:

Hinnatakse sisulühikirjelduses toodud mõistete teadmisi ja nendega seotud valemitega ülesannete lahendamise oskust.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hindest 80% moodustub kahest kontrolltööst (40% + 40%), ülejäänud 20% tuleb tunnikontrollidest, praktilistest töödest ja muudest jooksvatest hinnetest. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad mõlemad KT hinded olema positiivsed ja kodutööd olema tehtud. Õpilase liigse puudumise korral (üle 25% auditoorsetest tundidest) võib õpetaja nõuda arvestustöö sooritamist.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Negatiivse kontrolltöö hinde saab parandada kahe nädala jooksul pärast hinde välja panekut. Teisi hindeid järgi vastata ei saa.

Õppematerjalid:

Kohustuslik: R. Murulaid "Elektromagnetism", veebitugi opik.fyysika.ee. Soovituslik E. ja V. Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile".

Lisa: K.Tarkpea, H. Voolaid "Elektromagnetism"

Video sellest, kuidas me seenel käisime