Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 1. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Hispaania keel
Nimetus: 1. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11TE, 12KU,
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kuni 18 õpilast.

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Saada julgust ja entusiasmi uue võõrkeele õppimiseks; saada teadmisi hispaania ühiskonnast ja kultuurist, omandada hääldus, arusaam hispaania keele lauseehitusest, tutvumisel ja poes ostmisel vajaminev põhisõnavara, treenida tegusõnade pööramist olevikus.

Õpitulemused:

Õpilane oskab hääldada hispaaniakeelseid sõnu, suudab anda isikuandmeid, küsida tutvumissituatsioonis küsimusi, rääkida oma perest ja huvidest, väljendada arvamust/emotsiooni ning saab hispaania keeles oma ostud tehtud.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad:  tutvumine, riigid, rahvad, viisakusväljendid, perekond, ametid, vanus, elukoht, välimus (üldjoontes), keeled, poes ostmine, Hispaania regioonid.

Grammatika: hääldus, rõhk, sinatamine, teietamine; isikulised asesõnad, nimisõna sugu, mitmus; artiklid; põhiarvud; verbide reeglipärane pööramine olevikus; ebareeglipärased tegusõnad: ser, estar, tener, haber (hay); küsilause moodustamine, küsisõnad, omastavad ja näitavad asesõnad.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, mõned iseseisvad (loov)tööd, veebiülesanded. Suuliste ülesannete ja vastamistega püütakse arendada õpilases esinemisjulgust, hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised).

Ka on igas kursuses 3-4 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd tuleb sooritada vähemalt hindele rahuldav.

Osalemine tundides võib kursusehinnet mõjutada (näiteks aktiivne osalemine võib kursusehinnet tõsta).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi:  https://www.profedeele.es/www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/, https://keel.punkt.ee/

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime