Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Perekonnaõpetus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Inimeseõpetus
Nimetus: Perekonnaõpetus
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kursus toetab õpilase enesearengut, aitab mõtestada ja analüüsida oma rolli perekonnas, arendada vastutustunnet nii isiklikus kui ka ühiskonnaelus. Perekonnaõpetuse kursus kujundab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja väärtuspädevuse arenemist. 

Õpitulemused:

 1) mõistab, kuidas ühiskond mõjutab pereväärtusi, traditsioone, hoiakuid, sealhulgas laste kasvatamist ja suhtumist seksuaalsusesse, mõistab, kuidas on kooselu vormid ja perekonna roll aja jooksul muutunud; 

2) mõistab inimese arengu võimalusi perekonnas, paarisuhtes ja lapsevanemana, võtab vastutuse oma rolli eest, arvestades teiste pereliikmetega; 

3) teab, kuidas pereelu, sealhulgas abielu on õigusaktidega reguleeritud, oskab sellega igapäevaelus arvestada ja vajaduse korral leida asjatundlikku õigusabi;

4) mõistab suhetega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, inimeste võrdse kohtlemise vajalikkust ning võtab vastutuse oma suhete eest;

5) kasutab teaduspõhiseid allikaid perekonna, suhete ja tervisega seotud info ja abivõimaluste leidmisel; 

6) mõistab inimliku läheduse ja armastuse erinevaid avaldumisviise;

7) mõistab seksuaalse arengu individuaalsust;

8) mõistab paarisuhete dünaamikat ja võtab vastutuse;

9) mõistab perekonna rolli traditsioonide hoidja ja kandjana, väärtustab sotsiaalsete suhete, tavade ja kommete toetavat mõju peresuhetele; 

10) mõistab tervisliku eluviisi ja turvalise käitumise tähtsust inimese elus ja iseenda sotsiaalset vastutust tervisekäitumises;

11) on teadlik tarbija ja oskab koostada perekonna eelarvet, arvestades pere võimaluste ja pereliikmete vajadustega; 

12) mõistab vanemlikku vastutust erinevas vanuses laste arengu toetamisel. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inimeseõpetuse kursus keskendub paarisuhtele, perekonnaga seotud teemadele ning vanemlusele. Õpitakse, kuidas luua ja hoida toetavaid inimsuhteid. Oluline rõhk on perekonna väärtustamisel, enda rolli teadvustamisel suhetes ja tulevase lapsevanemana. Kujundatakse valmisolekut võtta vastutus oma suhete eest. Kursuse jooksul analüüsitakse ühiskonna mõju perekonnaelule. 

Kursusel luuakse soodne sotsiaalne õppekeskkond, mis toetub eelkõige õpilaste isikupärale ja isiklike seisukohtade austamisele ning võimalusele vabalt arvamust avaldada, olla algatusvõimeline, osaleda ja tegutseda nii üksi kui ka koos teistega.    

Kursusel kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid nt: praktilised ülesanded, individuaalne töö, rühmatöö, paaristöö. Võimalusel korraldatakse õppekäik või kaasatakse teemaga seotud isikut. Hinnatakse erinevaid ülesandeid: rühmatöö, iseseisev ülesanne, kontrolltööd, tunnitööd. 

 

 

Hindamine:

Kursuse hindelisteks õppeülesanneteks on iseseisvad tööd, tunnitööd, rühmatööd, kontrolltööd. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

 Hinne tuletatakse kogu kursuse jooksul saadud hinnete aritmeetilise keskmise järgi. Kõik tööd/ülesanded on kohustuslik sooritada.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tööde järelvastamine toimub järelvastamise tunni ajal või hiljemalt arvestusnädalal üldise järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Inimeseõpetuse õpik gümnaasiumile;

õppematerjal Tera kaustas.

Video sellest, kuidas me seenel käisime