Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 2, 3
Aine: Arstiteaduse alused
Nimetus: Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika)
Õpetaja: Urmas Tokko
Klass: 10ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Meditsiini õppesuund

Maht:

2 kursust + 1 praktikakursus. Kursused toimuvad vastavalt kokkulepetele TÜ, THKK jt asutustega, eraldi plaani alusel, mille õpetaja õpilastele Stuudiumi kaudu teatab.

Eesmärgid:

Õppeaine kirjeldus

 • 10.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused  I ja II kursus (Üldine sisu: prekliiniline meditsiin, arstiteaduse alused).
 • Meditsiinipraktika: III meditsiinikursusena toimub koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) jt asutustega 10. klassi lõpus nädalane Meditsiini ja tervishoiu õppepraktika (üks kursus). Praktika on arvestuslikult (A/MA) hinnatav. Osa praktika tegevustest võivad toimuda õppeaasta jooksul.
 • 11.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused III ja IV kursus (Üldine sisu: kliiniline meditsiin, sissejuhatus enamlevinud haigustesse).
 • Meditsiinipraktika: VI kursusena toimub 11. klassi lõpus Meditsiini õppepraktika (töövarjupäev kliinikumi osakondades, kavandatavalt ka perearstide või proviisorite juures ning hooldekodus, seminarid/külastused/praktilised tegevused mitmesuguste ainevaldkonnaga seotud asutustes/kooli partnerite juures). Praktika on samuti arvestuslikult (A/MA) hinnatav.
 • Õppeaine maht kummaski klassis (10.ME ja 11.ME) on 2+1 kursust (kokku 4+2 kursust). Õppe viivad reeglina läbi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, TÜ kliinikumi ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (THKK) õppejõud. Loengud, seminarid ja praktikumid toimuvad reeglina TÜ Biomeedikumis, TÜ Kliinikumis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

 • Meditsiini ja tervishoiu aluste baaskursusteks on Tamme gümnaasiumis toimuvad riikliku õppekava kursused ja Inimese füsioloogia suunakursus.

Meditsiini ja tervishoiu aluste õpetusega taotletakse, et õpilane:

 1. teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
 2. väärtustab enese ja teiste tervist;
 3. saab ülevaate prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 4. saab ülevaate inimorganismi osade ehitusest ja talitlusest, mõistab nendevahelisi seoseid; mõistab inimkeha talitluslike häirete ja haiguste peamisi põhjusi ja tagajärgi ning seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 5. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. saab ülevaate arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest ja igapäevatööst ning selle töö teoreetilistest alustest;
 7. tutvub meditsiini ja tervishoiu valdkonna ametite/elukutsetega, õppides tundma vastavaid haridus- ja koolitusvõimalusi;
 8. harjutab kõrgkoolide õppejõudude loengute ja praktikumide sisu mõistmist meditsiinist ja tervishoiust; omab võimalust saada spetsialistidelt vastuseid meditsiini ja tervishoiu küsimustes;
 9. harjutab meditsiini ja tervishoiu valdkondades vaatlus- ja praktilisi oskusi;
 10. kasutab teabeallikaid meditsiini ja tervishoiualase teabe leidmiseks ja analüüsiks;
 11. arendab oma digipädevusi;
 12. on loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks ja koostööks, kujundab valmisolekut iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks.

 

Õpitulemused:

Õpilane:

 1. tunneb Õppesisus toodud teemadega seonduvaid peamisi mõisteid ja protsesse, oskab mõisteid rakendada ja protsesse analüüsida;
 2. väärtustab enese ja teiste inimeste tervist, oskab vältida peamisi riskitegureid tervisele;
 3. on võimeline mõistma õppejõudude teemakohaste loengute ja praktikumide sisu, tegema vastavate teemade piires järeldusi ja kokkuvõtteid;
 4. omab ülevaadet prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 5. omab ülevaadet kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. omab ülevaadet inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistab osadevahelisi seoseid;
 7. omab ülevaadet inimorganismi talitluslikest häiretest ja haigustest ning mõistab nende peamisi põhjusi ja tagajärgi, seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 8. omab ülevaadet arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest, igapäevatööst ja töö teoreetilistest alustest;
 9. on võimeline omandatud teadmisi ja oskusi kasutama eri mõtlemistasanditel (vastavalt Bloomi taksonoomiale: teadmine, mõistmine, rakendamine, analüüs ja süntees, põhjendatud hinnangu andmine);
 10. oskab seostada õpitud bioloogia ja keemia ning selle alaharude teadmised ja oskused meditsiini ja tervishoiu teemadega;
 11. omab ettekujutust meditsiini ja tervishoiu teemade käsitlusest internetis; suhtub kogutavasse teabesse kriitiliselt ja on analüüsivõimeline teemakohase teabe töötlemisel;
 12. omab ettekujutust loodusteaduste (sh bioloogia) ja meditsiini tihedatest seostest ning vastavatest elukutsetest;
 13. on saanud kogemuse vaatlus- ja praktiliste oskuste kasutamisel meditsiini ja tervishoiu valdkondades;
 14. oskab anda esmaabi ning vastavaid võtteid põhjendada;
 15. teab põetuse ja desmurgia (sidumise) põhitõdesid ning oskab neid praktikas rakendada.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

10.klassi kursused: Meditsiini ja tervishoiu alused I ja II kursus, üldteemal Arstiteaduse alused, prekliinilised valdkonnad.

* Õppesisu teemad võivad veidi varieeruda, sõltuvalt kõrgkoolide võimalustest ja kooliga koostööst tulenevatest vajadustest. 

 • Sissejuhatus meditsiini ja tervishoiu õppesse
 • Anatoomia I – III (3 õppepäeva)
 • Füsioloogia (TÜ)
 • Füsioloogia praktikum (THKK)
 • THKK erialad
 • Massaaž (THKK)
 • Füsioteraapia (THKK)
 • Rahvatervishoid I-II (2 õppepäeva)
 • Biokeemia loeng ja praktikum, THKK
 • Põetus ja sidumine I – III (3 õppepäeva)
 • Histoloogia
 • Farmaatsia (TÜ Tehnoloogiainstituut)

Iseseisev töö: e-portfoolio/blogi koostamine koostöös rühmakaaslastega..

Meditsiinipraktika – üks kursus, koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt asutustega.

 

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud ehk A/MA).

Meditsiinipraktika hinnatakse eraldi õpilase koostatava praktikapäeviku (sissekannete hulga ja kvaliteedi, analüüsi ja teadmiste-arusaamiste) ja praktikale järgnevas ühisarutelus osalemise alusel, hindamine on samuti arvestuslik.

Õpilastel on tarvis teha õppepäeva jooksul endale märkmeid, et seejärel koostada blogi/kodulehe sisskanne võimalikult peagi (nädala jooksul).

Blogi tuleb teha avalikuks ning selle aadress lisada õpetaja osutatud kohta Drives:

10.ME klass: https://docs.google.com/document/d/14lZb2OZS87KE985Y0HFcMZ-swYwolT_rEgqZHCwrXLM/edit?usp=sharing  

11.ME klass: https://docs.google.com/document/d/12uwli2cVhWG5Vs-oAvUHrMscf5UQJwLkkzzY9F1zpBw/edit?usp=sharing  

Blogide kaitsmine komisjoni ees või muu kursusi kokkuvõttev tegevus toimub kursuste lõpus (10.kl maikuus, 11.kl veebruaris-märtsis).

Blogi/koduleht tuleb teha 2 – 3 liikmelistes rühmades, koostöös. Plagiaat sissekannetes on keelatud – eesmärk on ju õppe mõtestamine iseenda jaoks.

 • Iga õppepäeva juures on selle sissekande peamise vastutaja/tegija nimi, kuid omavaheline koostöö sissekande loomiseks on väga oodatud.       
 • Kaks korda aastas15. detsembriks 2023 ja kursuste lõpuks (10. klass 16. maiks 2024 ja 11. klass 21. veebruariks 2024) - tuleb lisada eraldi sissekanne iga rühmaliikme individuaalse analüüsina:
 1. Mida sain õppepäevadel osalemisel enda kohta teada?
 2. Kuidas õpe mind arendas?
 3. Mis mind õppepäevade läbimisel kõige rohkem nö kõnetas?
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks peab:

 1. osalema ja blogis kajastama vähemalt 80% õppepäevadest (Siin tähendab õppepäev 2 x 45 min või 2 x 70 min õpet koolivälistelt lektoritelt). Olenevalt kokkulepetest kooli partneritega on aastas ca 16-20 õppepäeva – seega kohalkäimist eeldatakse vähemalt 13-16 korral.

Tähelepanu: „Põetus ja sidumine“ (10.kl) ning „Esmaabi“ (11.kl) õppe maht on 4 tavalist (2x70 min) õppepäeva, seega tuleb seal kindlasti osaleda või äärmisel vajadusel teha neil teemadel kokkuvõttev teoreetiline töö (kokkuleppel õp. U. Tokkoga).

 1. edukalt osalema blogide kaitsmisel (või sellega analoogsetes kokkuvõtvates tegevustes);
 • Vahekokkuvõtte tähtajast (vt ülal) hilinemise korral antakse õpilasele lisatöö (blogisissekanne täiendaval teemal)
 • Blogi sissekannete plagiaadi korral tulemust ei arvestata ning olukord lahendatakse vastavalt kooli üldistele reeglitele.

Kooliastmehinded kujunevad järgmiselt:

 1. Nädalati toimuvate õppepäevadega seotud kursuste (I.-II. ja IV.-V) mitteeristavate (A/MA) hinnete alusel.
 2. Meditsiinipraktikad (III kursus/10.kl ning VI kursus 11.kl) hinnatakse eraldi ja samuti mitteeristavalt (A/MA), kooliastmehinne pannakse välja nende alusel. Kumbki praktika kursus ei tohi olla mittearvestatud.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õppepäevadel osalemist ei ole võimalik korrata. Põhjendatud erandjuhtudel tuleb antud teemal teha blogisissekanne õpetaja antud teemal või paluda ise õppejõult teist võimalust vastamiseks: “Põetus ja sidumine“ (10.kl).

Õppematerjalid:

Õppematerjalid: Õppejõudude antavad materjalid ning õpilase enda poolt õppepäeval kohapeal tehtavad märkmed/konspekt.

Iseseisev töö: Märkmete/konspekti tegemine õppepäeva jooksul. Blogi/kodulehe sissekannete loomine koostöös ja eneseanalüüs õppepäevadel osalemisest.

Video sellest, kuidas me seenel käisime