Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Botaanika suvepraktika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 3
Aine: Botaanika välipraktika
Nimetus: Botaanika suvepraktika
Õpetaja: Urmas Tokko
Klass: 10LO
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Loodussuuna 10.kl 

Maht:

1 kursus

Eesmärgid:

Botaanika suvepraktika läbiviimisega taotletakse, et õpilane:

 1. on omandanud teadmised taimede ja taimekoosluste ökoloogiast ja süstemaatikast;
 2. on omandanud oskused taimeliike looduses määrata, koguda ja herbariseerida;
 3. oskab Eesti floora taimeliike (ja selle isendilist varieeruvust) looduses eristada ning teab peamisi eristamistunnuseid;
 4. oskab teoreetilisi bioloogiateadmisi seostada praktikaga;
 5. tunneb huvi looduse tundmaõppimise vastu ning saab aru selle tähtsusest igapäevaelus.
 6. väärtustab nii kodukoha ja Eesti looduslikku mitmekesisust ning elusorganismi, elu;
 7. suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid;
 8. kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat botaanilist infot, kasutab õppimise erinevates etappides IKT vahendeid;
 9. on loov ning suudab teha koostööd, arendab oma koostööoskusi
Õpitulemused:

Õpilane:

 1. tunneb looduses Eesti floora metsikuid (kodumaiseid) rohttaimeliike (100 liiki) ja levinumaid taimesugukondi;
 2. teab taimeliikide peamisi eristamistunnuseid;
 3. oskab kasutada taimemäärajaid, omab ülevaadet virtuaalsete määrajate kasutamisest;
 4. on koostanud korrektse herbaariumi 15 - 30-st (õpetaja otsusel, sõltuvalt praktikapäevade arvust) Eesti metsikust rohttaimeliigist;
 5. teab peast 15 – 30 (õpetaja otsusel, sõltuvalt praktikapäevade arvust) taimeliigi ladinakeelset nimetust;
 6. mõistab taimede rolli looduses ning seoseid teiste ökosüsteemi osadega;
 7. omab ettekujutust taimeriigi mitmekesisusest ja liigilisest varieeruvusest Eestis;
 8. järgib säästva arengu põhimõtteid looduses liikumisel;
 9. seostab teoreetilisi bioloogiateadmisi praktikaga.
 10. tunneb looduses Eesti kooslusi ning on tutvunud looduskaitse põhimõtetega praktika piirkonnas.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel:

•          õpitakse tundma Eesti metsikute rohttaimede liike (100), harjutatakse taimeliikide määramist (sh õpitakse eristamistunnuseid ning süstemaatikat, taimeriigi sugukondi);

•          saadakse ülevaade Eesti taimekooslustest ja võimalusel looduskaitse põhimõtetest (looduskaitsealad);

•          koostatakse herbaarium (15-30 liiki);

•          õpitakse taimeliikide ladinakeelseid nimetusi (15-30 liiki);

Kursus koosneb mitmetest õpperetkedest loodusse ja õppetundidest, kus õpitakse liike tundma ja määrama (sh meeskonnatöö), iseseisvast juhendatud tööst.

Seega, õppesisu on:

1.         Eesti metsikud rohttaimeliigid;

2.         Taimeliikide määramine, eristamistunnuseid;

3.         Taimesüstemaatika, taimede sugukonnad;

4.         Eesti taimekooslused; looduskaitse põhimõtted;

5.         Herbaariumi koostamise põhimõtted;

6.         Taimeliikide ladinakeelsed nimetused.

Hindamine:

Botaanika suvepraktika hinnatakse eraldi kursusena (Botaanika kursusest eraldi).

 1. Hindamise eelduseks on õppekäikudel (loodusse) osalemine ning hoolas liikide tundmaõppimine praktikal koostatud taimeliikide näituse abil. Mõjuva põhjuseta õppekäigust puudumine vm õpetaja korralduse täitmatajätmisel antakse õpilasele lisaülesanded – näiteks suurendatakse herbariseeritavate liikide hulka üle nõutava, vms.
 2. Hinne saadakse taimeliikide ladusa tundmise järgi looduses (100 liiki), millele lisanduvad väiksema kaaluga hinded ladinakeelsete liiginimetuste ning herbaariumi koostamise eest.
 3. Vastuste (taimeliikide tundmine ja ladinakeelsete nimetuste teadmine) hindamisel lähtutakse RÕK protsentskaalast.
 4. Herbaariumi puhul hinnatakse selle korrektsust (sh taimede kuivatamise ja lehele paigutamise kvaliteeti), õigsust (liigi määramine, korrektsed nimetused liigile ja sugukonnale, kasvu- ja leiukoha andmed) ning nõutava hulga herbaarlehtede olemasolu.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
 1. Taimeliikide tundmise eest saadud hinne on kursuse koondhinde panekul kaalukaim.

Näited: a) tundmine „5“ (T5), herbaarium „4“ (H4), ladinakeelsed nimetused „4“ (L4) -  kursus „5“ (K5);  b) T5, H4, L3 -  K4; c) T4, H5, L5 -  K4;  d) T3, H5, L5 – K4. e) T2, H5, L5 -  K2;

 1. Korratu ja/või puuduliku herbaariumi korral ei saa kursusehinne olla enam „väga hea“; Alla poole nõutavate ladnakeelsete taimenimetuste mitteteadmise korral ei saa kursusehinne olla enam „väga hea“. Mitterahuldavaks hinnatud herbaariumi või ladinakeelsete nimetuste vastamise puhul ei ole kursusehinne reeglina üle rahuldava. Herbaariumi täielikul puudumisel on kursusehinne mitterahuldav (herbaarium tuleb esitada).
 2. Kursusehinne on ühtlasi kooliastmehinne 12. kl lõputunnistusel.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tervislikel või muudel olulistel põhjustel praktikalt puuduja täidab kursuse nõuded (esitab vajalikud tööd) iseseisvalt ning sooritab arvestuse samas mahus praktikal osalejatega.

Et praktikalt puuduv õpilane taimede tundmaõppimise õppekäikudel ega õppetundides ei osale, samuti puudub tal võimalus õppida praktikal ülesseatud näituse järgi, tuleb nõutav hulk erinevaid taimeliike (100 tk) koguda ja määrata ise. Kuna puudumise tõttu jääb osa õpitulemusi ja eesmärke täitmata, alandatakse järelevastamisel saadud kursusehinnet reeglina ühe palli võrra.

 • Kogutavad ja õpitavad taimed peavad olema metsikud rohttaimeliigid (st ei tohi olla aia- ja kultuurtaimed ega puud-põõsad).
 • Silmas tuleks pidada, et liigid pärineks erinevatest kasvukohtadest: näiteks kraaviperved, erinevad niidu- ja metsatüübid, põllu-umbrohud, soo, jne.
 1. 30 taime korrektse herbaariumina esitamine – iga taimeliik eraldi lehel koos nimesildiga (mille esitatakse liigi kohta nõutavad andmed – millised, teatab õpetaja).
 2. Ülejäänud, vastavalt 70 taimeliiki tuleb esitada näiteks ajalehtede vahel – herbaarlehele kleepima neid ei pea (aga võib). Taimeliigi nimetus kirjutada nt leheservale.

See nõue tagab, et õpetaja teab arvestusel, milliseid liike on õpilane tundma õppinud.

3. Ladinakeelsete nimetuste tundmine (15 - 30 kahesõnalist liiginime – st mitte üksi perekonnanimi ega sama perekonna liikide nimed) sarnaselt praktikal osalejatega.

4. Olulisel põhjusel praktikalt varem lahkunud õpilane peab sooritama puuduolevad tööd proportsionaalselt puudutud ajaga.

5. Vastamine toimub enne õppeperioodi lõppu juunikuus.

Õppematerjalid:

1) Taimeliikide määraja(d)

2)  Eesti e-Floora (http://efloora.ut.ee/efloora/e-Floora.html)

3) Õpetaja esitatud õppetundides/loengus koostatud konspekt, märkmed retkedest loodusse.

Lisamaterjalid:

1) erialased teatmeteosed ja loodusajakirjad;

2) internetimaterjalid (nt http://bio.edu.ee/taimed/);

3) Key to Nature leheküljed (https://www.keytonature.eu/wiki/Estonia )

4) e-Koolikoti portaali (https://e-koolikott.ee/) ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (www.ebu.ee) materjalid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime