Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lähiajalugu II

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1
Aine: Ajalugu
Nimetus: Lähiajalugu II
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Õppijad tunnevad Eesti ja maailma poliitilist ja sõjalist ajalugu pärast teist maailmasõda ja üldiselt 20. sajandi II poolel, sealhulgas olulisemaid isikuid. Õppijad analüüsivad, hindavad kriitiliselt ja tõlgendavad minevikusundmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga. Õpetamisel lähtutakse olukorrast Eesti ühiskonnas ja maailmas ning see soodustab lõimingut ühiskonnaõpetuse II kursusega.

Õpitulemused:

Õppijad analüüsivad II maailmasõja järgset maailma, külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teavad selle avaldumisvorme, analüüsivad
külma sõja konfliktide tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi. Õppijad analüüsivad demokraatlike riikide arengu põhijooni, teavad Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe. Õppijad analüüsivad kommunistlike riikide süsteemi kujunemislugu ja erinevaid arenguetappe, iseloomustavad NSVL-i poliitika ja ühiskonnaelu arengut, analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi, analüüsivad Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal. Samuti õpivad õppijad tundma Aasia kommunistlike riikide põhijooni ja arengut. 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kurus tutvustab Eesti ja maailma poliitilist ja sõjalist ajalugu pärast teist maailmasõda ja üldiselt 20. sajandi II poolel. Õppijad teadvustavad, analüüsivad, hindavad kriitiliselt ja tõlgendavad minevikusundmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva mäletamise ja tõlgendamise põhjusi. Iseseisev töö on kordamine enesekontrollitestideks ja kontrolltöödeks. 

Hindamine:

1. Kontrolltöö – hinnatakse protsesside, mõistete ja sündmuste tundmist. Kehtib punktiarvestus, mille puhul hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne. Kui otsustad teha lisaülesandeid, pead tegema kõik.

1.1. Kontrolltöö – Külm sõda ja demokraatlik maailm pärast II
maailmasõda.
1.2. Kontrolltöö – Kommunistlikud riigid.

2. Enesekontrolli test – arvestuslik. Töö on „arvestatud“ (edaspidi: A), kui vähemalt kolmele viiest küsimusest on vastatud õigesti ning kui ei ole, siis on töö „mittearvestatud“ (edaspidi: MA). Hinnete viie palli süsteemi teisendamisel arvestatakse tulemus MA hindeks „2“ ja A hindeks „5“. Hindega MA hinnatakse ka tegemata testi.

Kontrolltöödes ja enesekontrollitestidest tuleb nimed, kohanimed ja mõisted õigesti kirjutada. Selle vastu eksimist loetakse veaks. Ülejäänud eksimusi loetakse veaks sõltuvalt kontekstist.

NB! Kui erakorralistel asjaoludel toimub üleminek distantsõppele, siis võib kursuse läbiviimises, hindamiskriteeriumites ja hindamise korralduses toimuda muutusi.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kontrolltööde hinnete osakaal on 90% ning enesekontrolli testide hinnete osakaal on 10% lõpptulemusest. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks;
3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses
õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele.

Ajaloo kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on näiteks 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Neljapäeviti üldises järelevastamises või kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid (Stuudiumis). 
Laar, M. Vahtre, L. Lähiajalugu II: gümnaasiumile, Tallinn, 2007. (kursuse õpik)

Õpijuhised.

Muu materjal.  

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.