Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:1, 2
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise keel (B2)
Õpetaja:Inga Dunderdale
Klass:12IT, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on arendada õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi inglise keeles ja parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane:
– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (filmid, teatrid, kirjandus), emotsioonidega, elumuutustest ja perega;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.
– kirjeldab, võrdleb ja vastandab fotosid, toob välja poolt ja vastu argumendid ning põhjendab oma arvamust.
– oskab kirjutada lühiesseed poolt ning vastu argumentidega.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vocabulary and Speaking: memories, emotional states, interactive phrases for discussing a topic, talking about films and books, relationships, life changes.

Grammar: Phrasal verbs: passive and infinitive forms, narrative tenses, verbs patterns, conditionals.

Writing: Formal/semi formal letter.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul kolm kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevust võib likvideerida mitte hiljem kui arvestuste nädalal. 

Õppematerjalid:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Advanced Student's Book, Solutions Advanced Workbook, Class Audio CDs.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.