Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel III

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:1
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel III
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:11KU, 11LO, 11ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeelekursused I ja II

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:
 1. Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel
 2. Arendada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
 3. Harjutada kõnesoravust
 4. Tõsta eri kultuuride alast teadlikkust
 5. Tugevdada keeleõppija autonoomsust
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. on laiendanud teadmisi neljas teemavaldkonnas: isiksuse areng, ettevõtlikkus, ajalugu ning keskkond;
 2. valdavad B2 tasemel sõnavara rääkimaks hobidest, spordist ja mängudest, inimestest ja ühiskonnast, meelelahutusest, seadusest ja kuritegudest, toidust ja jookidest, haridusest ja õppimisest, tööst ja ärist, transpordist ja reisimisest, teadusest ja tehnoloogiast, tervisest, ilmast ja keskkonnast;
 3. valivad minevikust, olevikust ja tulevikust rääkimiseks konteksti täpselt edasiandvad ajavormid ning kasutavad modaaltegusõnu fraasile või tegusõnale laiema tähenduse andmiseks;
 4. teavad, kuidas moodustatakse põimlauseid tingimus- ja siduvate osalausetega ning millised on peamised artiklite kasutamise reeglid;
 5. oskavad iseseisvalt keelt õppida.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel III on eelmisel õppeaastal läbitud teemade kinnistamiskursus, mis arendab õpilaste tekstiloome oskusi iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel. Kursus tõstab õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks inimeseks olemise, ettevõtlikkuse, ajaloo ning keskkonna teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse kõnesoravusele ja korrektsele keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Iseseisev töö

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kolme kontrolltöö põhjal. Kontrolltöid hinnatakse järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest ning iseseisev töö, mille käigus õpilane töötleb, salvestab ja taastab tunnis läbitut.

Esimese ja teise kontrolltöö osakaal on kumbki 30%. Kolmanda kontrolltöö osakaal on 40%.

Kursus loetakse läbituks eeldusel, et kõik kolm kontrolltööd on sooritatud.

Kui hinne Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks kolmanda kontrolltöö hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega „2” või „1” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal.

Järelevastamisele ei kuulu hinne “nõrk”, mis on pandud järgmistel põhjustel: a) tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat; b) õpilane ei anna tööd ära, keeldub vastamast või spikerdab.

Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või hindamata kaks hindelist tööd.

 

Õppematerjalid:

Kohustuslikud

Kinnistamiseks:

 1. Õpik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate  (õppetükid 1‒12)
 2. Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate (õppetükid 1‒12)

Uue sõnavara õppimiseks:

 1. Destination (Macmilan) B2 sõnavara kogumik

Soovituslikud

 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
 2. Kvaliteetsed veebipõhised sõnaraamatud https://www.collinsdictionary.com/, https://www.freecollocation.com/  ja https://et.glosbe.com/en/et

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.