Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arvuhulgad ja avaldised

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Arvuhulgad ja avaldised
Õpetaja:Kati Paas
Klass:10KU, 10LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Õpilane :

1) saab aru matemaatilises keeles esitatud teabest;

2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esitusviise;

3) väärtustab matemaatikat; 

4) arendab oma intuitsiooni; 

5) arutleb loovalt ja loogiliselt;

6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ja IKT vahendeid;

7) väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt.

Õpitulemused:

Õpilane:

1) selgitab arvuhulkade omadusi;

2) defineerib arvu absoluutväärtuse;

3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;

4) teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;

5) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga ja vastupidi;

6) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;

7) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;

8) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesandeid).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Arvuhulgad (naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja reaalarvude hulk R) ja nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel).

Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Astme mõiste üldistamine, arvu n-es juur. Tehted astmete ja juurtega.

Iseseisev töö: õpilane lahendab tähtajaliselt kodused ülesanded, mis on märgitus Stuudiumis ja õpib iseseisvalt selgeks kõik tunnis käsitletud mõisted (ka siis kui seda pole kodustes õpiülesannetes eraldi välja toodud).

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub kaks kontrolltööd, mis kumbki moodustab 50% kursuse hindest. Kusjuures mõlemad kontrolltööd peavad olema sooritatud vähemalt positiivsele tulemusele (hindele 3). Vastasel juhul on kursuse lõpphinne mittepositiivne. Näiteks kui kasvõi üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1, siis on ka kursusehinne 1, sõltumata teise kontrolltöö hindest.

Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd hindega 1 ning see töö järelevastamisele ei kuulu, mis omakorda tähendab, et kursuse lõpphinne on 1.

Kontrolltööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:

90-100% -> "5"

75-89% -> "4"

50-74% -> "3"

20-49% -> "2"

0-19%-> "1" (sh tegemata töö). 

Hindepiirid võivad mõnel tööl olla madalamad, kuid neid kindlasti ei tõsteta.

Lisaks kontrolltöödele võib õpetaja hinnata jooksvate töödena tunnikontrolle, koduseid töid või muid õppeülesandeid hindeliselt (5, 4, 3, 2, 1) või arvestuslikult (arvestatud A ja mittearvestatud MA) ning  anda õpilasele suulist tagasisidet. Jooksvate tööde hindepiirid võivad erineda kontrolltöö hindepiiridest. Jooksvate hinnete tulemused ei mõjuta kursuse lõpphinnet. 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Kursuse jooksul toimub kaks kontrolltööd, mis kumbki moodustab 50% kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Jooksvaid töid järele teha ei saa.
Järeltööd on võimalik teha kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hindele 1 või 2. Stuudiumis fikseeritakse järeltöö tegemise kuupäev ning õpilane peab sooritama järeltöö 10 päeva jooksul alates hinde teada saamisest.


Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega.


Järeltööd saab teha üldise järelevastamise ajal, registreerumisega Stuudiumis. Mõjuval põhjusel ja eelneval kokkuleppel on töö ajal puudumise korral võimalik teha eelnevale erandeid (näiteks sooritada töö enne määratud aega).

Kui õpilane ei ole rahul oma kursuse jooksul välja kujunenud  mitterahuldava kursusehindega, on tal arvestuste nädalal võimalus sooritada arvestustöö kogu kursuse materjalide peale. Kursusehindena läheb siis arvesse vaid arvestustöö tulemus.

 

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Lepmann, L jt Matemaatika X klassile, Koolibri 2011

Soovituslik:

1) http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid

2) Veelmaa, A. Valmistu matemaatika riigieksamiks. Maurus, 2021.

3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.