Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: inglise keel,2. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:inglise keel,2. kursus
Õpetaja:Anne Linde
Klass:10KU, 10LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad kohustuslikud inglise keele kursused.

Maht:

19x70min

Eesmärgid:

Arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles.

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada tuleviku ajavorme. 

Õpilane mõistab ingliskeelseid kuulamis- ja lugemistekste.

Õpilane õpib juurde uut sõnavara ning oskab seda õigesti kasutada ja hääldada.

Õpilane oskab ennast väljendada nii ingliskeelses kõnes kui ka kirjas töö ja hariduse teemdel.

Õpilasel on esinemisjulgust ja -oskust.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele. Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Education and Work.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) Test 1 (kuulamine, lugemine) (aprill 2022)

2) Test 2 (sõnavara, grammatika) (mai 2022)

3) Suuline ettekanne (mai 2022)
 

Testide hindamisskaala on järgnev:

90% -100% hinne 5
75% – 89% hinne 4
50% – 74% hinne 3
20% – 49% hinne 2
0% – 19% hinne 1

Suulise ettekande juures hinnatakse grammatikat, sõnavara, ülesande täitmist ja hääldust ning kõne soravust ja ladusust.

Hindamisskaala:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2019%2FSuulise%20osa%20hindamisskaala%20%28RE%20inglise%20keel%202019%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksamid%2FInglise%20keel%2F2019

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Kursuse läbimise eelduseks on positiivsele, vähemalt rahuldavale hindele sooritatud suuline ettekanne. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara-, grammatika- ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6. tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste ja suulise ettekande vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

New Headway Upper Intermediate õpik, töövihik, CD, iTools, ning erinevad töölehed

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.